PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

barnetegning blomst

Si din mening om ny oppvekststrategi!

I november behandlet formannskapet forslag til ny oppvekststrategi. Strategien inneholder overordnede føringer og mål for arbeidet med å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Aurskog-Høland. Den er en del av kommunens plansystem. Forslaget er nå ute på høring og du kan komme med innspill.

22.11.2023 ble forslag til oppvekststrategi, sak 25/23 «Oppvekststrategi 2024-2036 – Bedre sammen» behandlet i formannskapet. De vedtok å sende forslaget til oppvekststrategi på høring med høringsfrist 16.02 2024. Etter endt høring skal høringsinnspillene vurderes før strategien kommer til politisk annen gangs behandling i formannskap og kommunestyret i våren 2024. 

Hva er oppvekststrategi?

Oppvekststrategien er et planverktøy som inngår i kommunens plansystem. Hovedlinjene er forankret i kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028. Strategien følger opp nasjonale, regionale og lokale føringer og forventninger. Oppvekststrategien gir overordnede målsetninger knyttet til satsingsområder for å skape gode oppvekstsvilkår for barn, unge og deres familier i Aurskog-Høland, og skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen oppvekstområdet. Dokumentet inneholder organisatoriske, holdningsskapende og tilretteleggende strategier for å bedre samarbeid, samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet i et langsiktig perspektiv. Tiltak vil utarbeides og følges opp gjennom kommunens økonomiplan og i årlige tiltaksplaner. 

Forslag til oppvekststrategi

Oppvekststrategien Bedre sammen gir overordnede føringer for arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i Aurskog-Høland kommune, og skisserer mål og satsingsområder innen oppvekstområdet. Strategien og skal være førende for politisk og administrativt arbeid innen oppvekstområdet.

Gode oppvekstvilkår for alle barn og unge som vokser opp i kommunen kan ikke vedtas, men det kan legges til rette for ønsket utvikling gjennom samarbeid, samhandling og samskaping mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet.

Oppvekststrategien «Bedre sammen» legger vekt på at alle kommunale tjenester må bidra til å skape gode oppvekstmiljøer i Aurskog-Høland gjennom samskaping med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet. Strategien er dermed et felles ansvar for alle, både ansatte og politikere, men også innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet. Samtidig må kommunens tjenester utvikles og organiseres for å jobbe mer helhetlig og bli bedre på å møte innbyggernes behov for samordnede tjenester.

Hensikten med en oppvekststrategi er å:

  • bidra til gode tilbud og tjenester til barn og unge i Aurskog-Høland kommune, og at alle får en god oppvekst og overgang til voksenlivet
  • sikre forebyggende arbeid, sørge for tidlig innsats med riktige tiltak og at tilbud og tjenester er koordinert og kunnskapsbasert
  • bidra til at det jobbes helhetlig og med godt samarbeid, til beste for barn og unge
  • bidra til felles kvalitetsmål og kunnskap i arbeidet med barn og unge, og at vi jobber tett på og deler vår kunnskap
  • være forpliktende for alle som jobber med barn, unge og familier i Aurskog-Høland kommune

Det foreslås noen sentrale innsatsområder for å nå kommunens mål:

  • Samskaping handler om samhandling mellom innbyggere, kommune og andre, hvor alle er likeverdige og samarbeider
  • Involvere, engasjere og mobilisere ressursene nært barn
  • Kompetanse og ressurser til å samhandle og bruke mulighetsrom vi har
  • Informasjon, kommunikasjon og digitale løsninger som inviterer til dialog og samskaping
  • Organisering og rolleforståelse som gjør det enkelt for innbyggerne å komme i kontakt med riktig kommunal tjeneste

Kommunen bør ha som ambisjon å videreutvikle kommunen som en oppvekstvennlig kommune. Satsingsområdene som foreslås i strategien må omsettes i konkrete tiltak. De langsiktige satsingene og konkrete tiltak knyttet til disse, vil bli gjennomført som tiltak i strategiperioden.

Høringsfrist og -svar

Forslag til ny oppvekststrategi og aktuelle dokumenter i saken finner du her:

Vedtak fra formannskapsmøtet: Vedtak FS-møte 22.11.2023.
Saksframlegg: Saksframlegg FS-sak 25/23
Forslag til oppvekststrategi: Oppvekststrategi 2024-2036 - Bedre sammen
Vi ønsker spesielt svar på forslaget til strategier og innsatsområder.

Høringssvar merkes med saksnummer 23/04118 «Oppvekststrategi 2024-2036 – Bedre sammen» og sendes via sikker kanal eDialog: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker

Eventuelt på epost til postmottak@ahk.no  eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3. 1940 Bjørkelangen. 

Formannskapet har satt høringsfrist til 16.02 2024. 

Bruk muligheten til å påvirke innholdet i oppvekststrategien.

Send inn ditt høringssvar innen 16.02 2024! 

  

Sist endret: 18.12.2023