PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehager og skoler i Aurskog-Høland

Flere av skolene i kommunen er fra 50- og 60-tallet. Byggeskikk, tekniske krav, behov og bruk har endret seg siden da. Derfor jobber vi nå med å lage en barnehage- og skolebruksplan, bestilt av politikken i desember i fjor. Det er i den forbindelse utarbeidet en fagrapport som tar for seg ulike alternativer for barnehager og skoler i kommunen.

Barnehage- og skolebruksplanen skal gi grunnlag for langsiktig planlegging og prioritering for bruk og utbygging av barnehage- og skolebygg i tråd med nasjonale og kommunale målsetninger. Det ble i den sammenheng bestilt en fagrapport fra Agenda Kaupang. Den viser fordeler og ulemper ved mulige endringer i skole- og barnehagestrukturen i kommunen. 

Fagrapporten sammenligner alternative løsninger med dagens løsning når det gjelder kostnader, pedagogiske forhold og folkehelse. Den er en av flere grunnlag for den fremtidige barnehage -og skolestruktur.  

Oppdatering av bygg 

Fagrapporten viser til at flere av våre skolebygg trenger en oppdatering. 

Barnehagene og skolene i kommunen har blitt godt  vedlikeholdt og er oppdatert etter behov gjennom årene. Vi har god oversikt over vedlikeholdsstandarden på våre bygg og har langsiktige planer for utskifting og vedlikehold slik at byggene tilfredsstiller myndighetskrav, samt opprettholder en god bruksstandard.   

Fagrapporten viser til flere alternativer til hva som skal skje med barnehager og skoler i framtida. Det å rehabilitere gamle bygninger til å tilfredsstille dagens tekniske krav, vil ofte være like kostbart eller dyrere enn å bygge nytt. Det er krevende å få til det man ønsker av funksjonalitet i et rehabilitert bygg. Derfor anbefaler ekstern fagkonsulent å rive og bygge nytt.  

Det er likevel en økende trend i byggebransjen med gjenbruk. Miljøgevinsten i gjenbruk av bygninger og bygningsdeler er betydelig, og i et totalperspektiv er det nødvendigvis ikke riktig å rive og bygge nytt. Fagrapporten er skrevet på oppdrag av kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune. 

Prosessen med utarbeidelse av barnehage- og skolebruksplan starter denne høsten, og skal ha en bred involvering av foreldre, elever, politikere og administrasjon. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret enten i slutten av 2021 eller begynnelsen av 2022.  

Ny barnehage- og skolebruksplan  

Kommunestyret vedtok i desember 2020 at Aurskog-Høland kommune skal utarbeide en barnehage- og skolebruksplan. Planen skal gi en samlet oversikt over fremtidig areal- og investeringsbehov i barnehager og grunnskoler i kommunen, og dermed sikre kvaliteten i tilbudene og sikre en robust og effektiv barnehage- og skolestruktur.  

Barnehage- og skolebruksplanen skal bidra til:  

  • å sikre et forsvarlig tilbud til barn og unge  
  • å sikre effektiv og riktig arealbruk/dimensjonering  
  • å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn/ elever
  • at kommunens barnehage- og skoletilbud er tilrettelagt for framtida 
  • at kommunen kan prioritere og tidfeste tiltak innenfor dens økonomiske rammer for investeringer.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 02.09.2021