PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om midler fra kommunalt næringsfond basert på regjeringens krisepakke 3

Aurskog-Høland kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3 fått tildelt 600 000 kroner i kommunale næringsfondsmidler. Disse midlene kan lokale bedrifter, etablerere og andre næringsaktører søke om.

Med bakgrunn i Regjeringens krisepakke 3 knyttet til Covid-19 har Viken fylkeskommune tildelt kommunene i Viken midler til å avhjelpe negative effekter av Covid-19.  

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling.  

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. 

Aurskog-Høland kommune er tildelt en ramme på 600 000 kroner for 2020. 

Hvem kan søke om støtte? 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Aurskog-Høland kommune.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: 

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer varig økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. I hvor stor grad tiltakene styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.
  4. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Hvordan søke støtte? 

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen. 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv. 

Det kan søkes fortløpende fra og med publiseringsdato. Siste frist for å søke om tilskudd er 30. november. 

Søknader behandles fortløpende inntil midlene er brukt opp. Det kan bli en utlysning til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut per 30. november.

Vurdering av søknad 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet legges til grunn ved tildeling. 

Rapportering og utbetaling 

Tiltaket skal være gjennomført og rapportert per 31. januar 2021 Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Utbetaling av tilskuddet betinger at mottaker har sendt inn sluttrapport via portalen. 

Kontaktperson 

Thomas Grønnerød-Hemmingby enhetsleder næringsutvikling 

Tlf. 93 05 55 82

Epost: thomas.gronnerod-hemmingby@ahk.no   

Forfatter: Emilia Torgersen

Sist endret: 24.11.2020