PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søker om penger til å opprette senter for livsmestring

Aurskog-Høland kommunen ønsker å opprette et eget senter for livsmestring. Det vil ha fokus på hjelp og veiledning til endring av negative livsstilsvaner, forebygge og stoppe utvikling av sykdom, og hjelp til å mestre sykdom. Kommunen har søkt fylkeskommunen om tilskuddsmidler til utviklingen av tilbudet, nødvendig kursing av ansatte og etableringen.

 

Kommunen har utfordringer knyttet til forekomst av livsstilssykdommer som overvekt og fedme, og hjerte- og karsykdom. I tillegg er det flere av innbyggerne som røyker eller bruker snus, spesielt er andelen kvinner som røyker høyere enn landet som helhet.  

– En sunnere befolkning med god helse, er en stor samfunnsressurs og samtidig en individuell vinning, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen.  

Senter for livsmestring vil være et godt bidrag til å oppnå målsetningene.  

Folkehelsearbeid 

Aurskog-Høland kommune har fokus på folkehelsearbeid, som forebyggende arbeid og livsmestring. Kommunen har blant annet siden 2020 startet omstilling etter eldrereformen «Leve hele livet», og som en del av kommunens satsning og overordna mål skal kommunen jobbe for å dreie tjenestene fra høyt til lavt nivå i innsatstrappa. 

– Det vil blant annet si at innbyggerne skal få hjelp tidlig ved behov. Gjennom tidlig innsats, på det lave nivået i innsatstrappa, skal man unngå at eventuelt hjelpebehov blir større over tid på høyere nivå i innsatstrappa, forteller Brustuen.  

Kommunen har i dag mange gode tilbud og tjenester til innbyggerne, men det er behov for å se disse tilbudene i en større tverrfaglig sammenheng, og det er behov for å etablere nye tilbud innen veiledning av kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og snusslutt i tråd med tilbud ved en frisklivssentral. 

I mars søkte kommunen tilskudd fra ordningen «Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud”, og det er forventet svar på søknaden rundt juni. 

– Det er et stort håp om å få tilslag på søknaden, slik at vi får noen midler til å støtte arbeidet med å etablere tilbudet, forteller Roger Evjen som er leder for enhet livsmestring i kommunen.     

Samarbeid på tvers 

Planen er at senteret for livsmestring og tilhørende tjenester og tilbud, vil hovedsakelig ligge til enhet for livsmestring. Det er allikevel under prosjektperioden, det her er søkt om midler til, et ønske om å se på hensiktsmessig samarbeid på tvers i kommunen og med eksterne aktører. 

Tilbudet skal være for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem. På noen områder vil kommunen ha andre egnede tilbud tilhørende andre tjenesteområder i kommunen, og der vil det være viktig med samarbeid på tvers.   

Søknaden og tiltaket om opprettelse av frisklivstilbud, er i tråd med handlingsplanen for folkehelsearbeid 2020-2021. Du kan lese handlingsplanen her.  

Sist endret: 14.04.2021