PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtteordning for næringslivet

Aurskog-Høland kommune har fått 1.029.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Pengene skal brukes til å hjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søke støtte til din bedrift innen 22. oktober!

Aurskog-Høland har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Aurskog-Høland kommune har fått tildelt en ramme på 1.029.000,- kroner og midlene skal fordeles så raskt som mulig. Søknadsfristen er 22. oktober.

Tildelingen er basert på prop. 79 S (2020-2021) KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar.

Søk her

Søknaden sender hit : https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2886&Cookie=0

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Bransjenøytral tilnærming

Kommunen har valgt å ha en bransjenøytral tilnærming da det kan være selskaper som har hatt kostnader eller tap kommunen ikke er kjent med. Midlene er ment å avhjelpe lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Aurskog-Høland er for eksempel kjent med at handelsbedrifter har måtte stenge i kjøpesentrene, mens direkte konkurrenter har kunnet holde åpent. Det er opp til den enkelte bedrift å dokumentere ekstraordinære kostnader og/eller bortfall av inntekter.

Det er kun nettoeffektene som vektlegges ved tildeling. Det tas også hensyn til andre støtteordninger og statlig finansiering. Dette innebærer at for eksempel reduserte lønnskostnader ved permittering, eller andre kompensasjonsordninger må inkluderes i beregningen av tapet til den enkelte bedrift.

Ekstrakostnader til smittevernstiltak eksempelvis i form av pleksiglass o.l. vil kunne aksepteres. Det bør dog settes en minimumsgrense for støtte for å unngå for mange saker til behandling. Administrasjonen foreslår at minstestøtten settes til 10 000 kroner per mottaker.

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.11.2021 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD.

Tildelingskriterier for ordningen

  • Kompensasjonsordningen er rettet mot næringsdrivende i Aurskog-Høland kommune og er bransjenøytral.
  • Kompensasjonsordningen dekker de netto ekstrakostnader eller det netto inntektsbortfall næringslivet har hatt i forbindelse med Covid-19 pandemien, og som ikke dekkes av andre støtteordninger.
  • Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.
  • Dersom den samlede søknad om kompensasjon overstiger tilgjengelige midler, kan det foretas forholdsmessig avkortning.
  • Kompensasjonen forutsetter at det ikke er tatt ut utbytte eller bonus over kr. 50.000 i perioden 2020-2021.

Sist endret: 15.10.2021