PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva kan du gjøre for å forebygge skade på husdyr

Det finnes flere tiltak som kan settes i verk for å forebygge skade på husdyr og dempe andre mulige konflikter med rovdyr. Her kan du lese om flere av dem og hvordan du får tilskudd.

De tre mest vanlige forebyggende tiltakene.

 

Rovdyravvisende gjerde

Et strømførende gjerde som er konstruert for holde rovdyr ut. Gjerdet er på ingen måte 100 % sikkert, men dersom det er konstruert riktig, godt vedlikeholdt og fører høy nok spenning, er det betraktelig mer avvisende mot rovdyr enn vanlig inngjerding for beitedyr. Rovdyravvisende gjerder skal settes opp etter egen Standard - forebyggende tiltak mot rovviltskade. Oppføring og vedlikehold av rovdyravvisende elektriske gjerder. Statsforvalteren bruker fast tilskuddssats for oppsetting av slikt gjerde på kr 120 pr. meter på innmark og kr 140 pr. meter på utmark.  

 

Elektronisk overvåking

Bruk av sporingsutstyr er i mindre grad et tapsforebyggende tiltak, menkan benyttes i områder med årlige lamme- eller søyetap høyere enn normaltapet for den aktuelle beitetypen og i kombinasjon med utvidet tilsyn. Høy dekning av sporingsutstyr kan bidra til å forebygge videre skade ved at skadesituasjonen oppdages raskt slik at andre tiltak som for eksempel akutt nedsanking og skadefelling kan iverksettes.  

 

Flytting til mindre rovdyrutsatte utmarksbeiteområder

Flytting av sau som forebyggende tiltak har god tapsreduserende effekt overfor alle rovviltarter, forutsatt at sauene blir flyttet til et lite rovviltbelastet beiteområde. Tiltaket forutsetter langsiktighet med hensyn til leieavtaler og tilvenning av sauene til nytt beiteområde. Tilskuddssatsen er 95 kr/dyr.  

 

Slik søker du om tilskudd

På Miljødirektoratets søknadssenter (elektronisk søknadssenter) finner du oversikt over hvilke tiltak du kan søke på, veileder for hvordan du søker og forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak.

I Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar.

Se forøvrig mer informasjon i brosjyren om rovdyr og beitedyr i Viken:

 

Sist endret: 10.11.2022