PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Burholtoppen barnehage

Burholtoppen barnehage ligger på toppen av Bjørkelangen i gåavstand til slalombakken, i et etablert boligområde. Barnehagen har turplass i skogen og gapahuk med bålplass innafor gjerdet. Vi har mye natur rundt oss, og Bjørkelangen sentrum en gåtur unna. Barnehagen har tre avdelinger og har åpent fra 06.45 til 17.00 mandag til fredag.

Kontakt oss - hovednummer 67 20 59 34 så får du valg videre

Kontoret

Styrer: Hilde Torre

 • Mobil kontor/spesialpedagog: 47 69 51 79
 • Mobil styrer: 92 85 69 59
 • E-post: hilde.torre@ahk.no

Spesialpedagog: Unni Gromsrud

 • E-post: unni.gromsrud@ahk.no
Tyttebærtua

Anne Caroline Sandaker - pedagogisk leder

Marita Sneve - pedagogisk leder

Anne Mette Sønsterud - barne- og ungdomsarbeider

Min Nwe Takluem - assistent

Ewa Kucaj - assistent

 • Mobil til avdelingen: 47 69 52 08
 • Turmobil: 47 62 83 62
 • E-post til ped.ledere: marita.sneve@ahk.no eller anne.caroline. sandaker@ahk.no
Rognebærstubben

Hilde Loxhaug - pedagogisk leder

Tonje E Bjørseth - pedagogisk leder

Wenche Hagen - barne- og ungdomsarbeider

Line Nymoen - assistent

 • Mobil til avdelingen: 47 69 52 10
 • Turmobil: 47 61 34 01
 • E-post til ped.ledere: hilde.loxhaug@ahk.no eller Tonje.ellinor.bjorseth@ahk.no
Kantarellen

Camilla Søyland - pedagogisk leder

Silje Rudi Bøe - pedagogisk leder

Kristiane Wickstrøm - barne- og ungdomsarbeider

Salakchai (Som) Promma  - assistent

Marielle Olsen - lærling

Ewa Kucaj - assistent

 • Mobil til avdelingen: 47 69 52 82
 • Turmobil: 47 62 31 53
 • E-post til ped.ledere: camilla.soyland@ahk.no eller silje.rudi.boe@ahk.no

Barnehagens samarbeidsutvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalget 2020/2021

Leder: Camilla Holmedal (foreldrerepresentant)

Nestleder: Lisa Haugerud (foreldrerepresentant)

Medlem: Unni Gromsrud (ansattrepresentant)

Medlem: Line Nymoen (ansattrepresentant)

Politisk eierrepresentant: Ragnar Heide

Sekretær og eierrepresentant: Hilde Torre

Kontaktinformasjon

E-post: lisakhaugerud@gmail.com eller camillaholmedal@gmail.com

Nyheter

Glimt fra barnehagehverdagen

Tema:Sansemotorikk, inkludering og lek

Tema: realfag og språk

Tema: barn og kropp - forebygging av vold og overgrep

Barnehagens innhold

Årsplan

Årsplan for Burholtoppen barnehage finner du her.

 

Informasjon om barnehagestart

Når vi veit hvem som hadde takket "ja" til barnehageplass inviterer vi til lekestue en time en dag i uka fra ca mai til midten av juni. Hensikten er å gjøre foresatte og barn tryggere før oppstarten i august. I tillegg gis det ut informasjon i forkant av oppstarten, slik at foresatte vet litt om hva som skal skje den nærmeste tida. Den første tiden i barnehagen vil være en tid der vi blir kjent med hverandre, vi kaller det tilvenning. Det er i utgangspunktet satt opp tre dager, hvor noen barn trenger kortere tid og noen barn/foresatte lengre tid på ”finne” seg til rette i nye omgivelser. De klokkeslettene som står på velkomstskrivet er et utgangspunkt og vi ser an hvert enkelt barn/foresatte hvor lang tid de trenger. Vi vil at tiden i barnehagen skal oppleves positiv og bli lagt best mulig tilrette for hvert enkelt barn.

Den første dagen vil dere bli møtt av en ansatt som har fått i oppgave å ta imot akkurat dere. Det vil si at denne har et ekstra ansvar overfor dere i tilvenningstida. Den ansatte følger ”sine” barn gjennom tilvenninga, gir støtte og oppmerksomhet, og ser til at barnet og foresatte er fornøyde og trygge. Ellers har vi voksne et felles ansvar for alle barna, så dere må ikke føle at dere bare kan henvende dere til kontaktpersonen.

I de tre dagene som er satt av til tilvenning forventes det at en av de foresatte kan være med i barnehagen. Den første dagen bør dere være i barnehagen i det tidsrommet som er satt opp. Videre ser vi hvordan tilvenninga utvikler seg. I løpet av de første dagene vil vi bli best mulig kjent med barna, så vi kommer til å stille en del spørsmål. Dette gjør vi for at barnet skal få det best i barnehagen. Vi oppfordrer også dere foresatte til å spørre om ting dere lurer på. Etter tilvenningsperioden har vi en begynnersamtale der vi snakker om hvordan de første dagene har gått og om hvordan barnet har det i barnehagen. Det er viktig for oss å være med barnet i den følelsen det har der og da, vi lar barnet gråte og aksepterer at det er helt normalt ved adskillelse. Vi trøster og bekrefter i stedet for å avlede - i alle fall så langt det går. Vi vet at det er viktig for barn at voksne anerkjenner følelsene barnet viser som normale i stedet for å prøve å få følelsene til å forsvinne fortest mulig. Vi har gode erfaringer med dette og snakker med foresatte om det når vi ser det er behov

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Burholtoppen barnehage!

Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt!

Informasjon om barnehagens pedagogiske grunntanker

«KVALITET AVSLØRER SEG I MØTE MELLOM MENNESKER»

Med barnehagens pedagogiske plattform mener vi den felles forståelsen personalet har i forhold til barns læring og utvikling, vårt helhetlige utviklings- og læringssyn. Involveringspedagogikken er basert på et menneskesyn hvor mennesket oppfattes som unikt, kreativt og sosialt. Ethvert menneske har rett til å realisere seg selv, tenke rasjonelt og handle fritt. I Burholtoppen barnehage har vi fokus på barns medvirkning og legger derfor tanker fra involveringspedagogikk til grunn i vårt pedagogiske arbeid. Vi er opptatt av hvilke egenskaper, behov og forutsetninger hvert enkelt barn har, og hvordan vi kan møte disse på en god måte, slik at hvert barn blir den beste utgaven av seg selv.

Trygghet og gjensidig respekt skal stå i fokus for alt arbeidet vi gjør, da vi mener dette danner det beste grunnlaget for all utvikling og læring. Personalet må tilstrebe gode relasjoner til barna for at dette skal oppnås. Våre holdninger til barna skal gjenspeiles ved anerkjennelse og vi må kunne utvise romslighet basert på hensynet både til enkeltbarn og til barnegruppen som helhet. Det må være rom for forskjeller - likeverd fremfor likhet! For å få til dette må personalet ha kunnskap om hvert barn og hvordan vi best samhandler med hverandre.

En viktig suksessfaktor for å få hvert enkelt barn til å skinne, er samarbeidet med foreldre/foresatte. Ved å etablere et gjensidig godt samarbeid, preget av tillit og respekt, vil ungene få den beste grunnmuren. De skal oppleve at voksne rundt dem involverer seg i deres hverdag, og  alltid ønsker barnets beste!

I barnehagen er vi opptatt av å utvikle oss slik at vi skal være gode, betydningsfulle voksne. Fra høsten 2014 og framover hadde vi fokus på hvordan vi skal møte barn i lek. Lek er barnas hovedinteresse i den perioden de går i barnehagen. Målet er at personalet endrer sin praksis ved å  bli mer bevisst sin betydningsfulle rolle i lek, får et begrepsapparat for å snakke om lek og  involverer  seg i lek med et pedagogisk blikk.

Fra 2016-2018 jobba alle kommunens barnehager med et prosjekt tilknyttet barns sosiale utvikling. Vi tok i bruk Kari Lamers utviklingsmodell for sosial kompetanse - "du og jeg og vi to". Vi har jobbet med prososial adferd, empati og rolletaking, selvhevdelse og selvkontroll. Dette gjør vi i tillegg til annen drift og innhold som er viktig for barns utvikling. Vi snakker mye med foresatte om sosial utvikling da vi mener at foresatte er særdeles viktig for at barn utvikler dette. Sosial kompetanse er ikke medfødt - det må læres!

I 2019 fortsatte jobbinga med sosial kompetanse i retning mot inkludering i lek. Vi ser på det som et tiltak for å forebygge mobbing - og det er i leken vi ser kvaliteten av det sosiale samspillet ungene viser i møte med andre barn. Her har ansatte i barnehagen og foresatte en viktig brikke som rollemodell og veileder. Aurskog - Hølands barnehager har en visjon som heter "Vi leker oss kloke" og det er i leken ungene lærer mest og best. De kommunale barnehagene deltar nå i studiet "Inkluderende barnehagemiljø og krenkelser" i regi av Høgskolen i Innlandet.

Informasjon om mat og måltider 

Info om mat og måltider.pdf

Informasjon om turtilbudet 

Tanker om tur.pdf

Vedtekter

Barnehagens vedtekter.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Logg inn IST Direkte

IST Direkte

Sist endret: 08.01.2021