PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevern i vår kommune

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 • Barneverntjenesten i vår kommune kan kontaktes på telefon 90 12 48 62.
 • Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.30
 • Henvendelse utenom åpningstid ta kontakt med barnevernvakta.
 • Postadresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen
 • Virksomhetsleder: Kristin Waaktaar Valle
 • Vårt org.nr er 983602770 
 • Tilsynsmyndig for barneverntjenesten er Statsforvalteren i Oslo og Viken
Bekymringsmelding

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om Barneverntjenester.

Når barnevernet får inn en melding blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom det blir åpnet en undersøkelse blir foreldrene kontaktet.

Bekymringsmelding fra private:

Bekymringsmelding fra offentlige tjenester:

Undersøkelse

I en undersøkelse er det vanlig at barneverntjenesten snakker med familien, barna og ungdommene, og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av dette, og i samarbeid med familien, kan det bli satt i verk tiltak.

Tiltak
 • Familieråd
 • Familieveileder
 • Råd og veiledning
 • Besøkshjem
 • Støttekontakt

Tiltakene er frivillige, bortsett fra i spesielle situasjoner hvor forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling.

Fylkesnemnda skal behandle og fatte vedtak i alle tvangssaker. Fylkesmannen har tilsynsoppgave og er klageinstans.

Etter fylte 18 år kan påbegynte tiltak opprettholdes (dersom ungdommen ønsker det) inntil fylte 25 år.

Barneverntjenesten kan også bistå familier og samarbeidspartnere med råd og veiledning, samt anonyme drøftinger.

Statlig barnevern
 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis)
 • Barnevern
 • Barneombudet
 • Familievernkontor

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Det er kommunene og staten som har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Barn som har spesielle behov, skal først og fremst få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barnevernet plassere barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.

Kommunen skal følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Henvendelse

I vår kommune er det barneverntjenesten som tar imot henvendelser.

Etter kontortid er barneverntjenesten tilknyttet Barnevernvakta ved Nedre Romerike Politidistrikt, telefon 64 99 32 70.

Alarmtelefonen for Barn og unge, telefon 116 111

Et overordnet prinsipp for barneverntjenestens arbeid er at tiltak som settes i verk, skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interessser, er det hensynet til barnet som er avgjørende.

Barneverntjenesten tilstreber likevel alltid samarbeid med foreldre om de tiltak som planlegges.

Barneverntjenestens arbeid er en blanding av hjelp og kontroll.

Sist endret: 18.04.2024