PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arbeid mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. (Opplæringsloven §9A) Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinnsatsen skal settes inn der barn og unge oppholder seg. Dette krever samlet innsats på ulike arenaer, fra ulike aktører og på tvers av nivåer. Det er på denne måten vi kan oppnå et godt og trygt oppvekstmiljø.

Hva er mobbing?

Her kan du lese mer om hva mobbing er: 

Nullmobbing

Nulltoleranse mot mobbing

I vår kommune er det nulltoleranse for mobbing. Det betyr at:

 • vi har satt holdningsskapende arbeid i system. Vi tenker positivt og handler proaktivt
 • vi har en systematisk oppfølging av barn og unges oppvekstmiljø
 • Alle skoler og barnehager utarbeider klare standarder for hvordan barn og voksne skal møte og forholde seg hverandre.
Digital mobbing

Det er viktig at barn og unge utvikler en kritisk holdning til bruk av internett og mobil, og at de forstår hva som er krenkende adferd når de bruker disse mediene. Dette kjennetegner digital mobbing:

 • Mobbingen er vanskelig å spore fordi arenaen er usensurert og fordi vanlige sosiale mekanismer ikke er tilstede i like stor grad.
 • Mobbing og sjikanering kan foregå hele døgnet og det er lett å få mange med på det.
 • Digital mobbing presiseres i skolens ordensreglement.

 

Barn og unges oppvekstmiljø

Kommunen har overordnede satsningsområder, som for eksempel:

Tidlig innsats og forebygging av utenforskap 

Leve selvstendig og godt hele livet 

Dette kjennetegner et godt oppvekstmiljø:

 • Trygge og inkluderende omgivelser der vennskap bygges.
 • Godt utvalg og varierte aktivitetstilbud der barn og unge kan delta og oppleve mestring.
 • Respekt og tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, der ingen mobbing finner sted.

Dette kan kommunen bidra med for å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø:

 • Kommunens Plan- og utviklingsstab har en bred involvering av ungdomsrådet når planer skal utarbeides.
 • Ansatte i skolen jobber aktivt med å bygge gode relasjoner i gruppen de leder.
 • Aurskog-Høland-modellen brukes aktivt.
 • FAU/KFU brukes aktivt i arbeidet mot mobbing.

 

Se også:

Trygt skolemiljø

Sist endret: 29.06.2022