PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trygt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det er barnets egen opplevelse av hvordan han eller hun har det på skolen som er det viktigste.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd
Skolens aktivitetsplikt

Rektor har ansvaret for å lage en plan og sette igang tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette skal skje innen en uke. Rektor skal informere eleven og foreldre om hva som blir gjort og de har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Skolen skal ta hensyn til elevens beste i alle vurderinger.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge saken videre.

Handlingsplan for å følge aktivitetsplikten

I denne planen beskrives rutinene for hvordan skolen følger opp aktivitetsplikten og skoleeiers internkontroll. 

 

Gjør ikke skolen nok?

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Statsforvalteren.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Dersom du opplever at skolen ikke oppfyller sin plikt knyttet til trygt skolemiljø, kan du ta kontakt med Statsforvalteren. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev.

Her er noen nyttige lenker som gjelder dette temaet.

Utdanningsdirektoratet

Null mobbing

Handlingsplan mot mobbing

Alle har rett til en trygg skolehverdag:

Se Video

Sist endret: 29.06.2022