PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunalt tilskudd

Med kultur- og fritidsvirksomhet menes aktiviteter som fremmer kulturelle, sosiale og fysiske verdier. Kommunestyret vedtok i sak 15/23 nye regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål.

Last ned og les "Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål":

Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål vedatt i kommunestyre 13 februar 2023.pdf

Tilskudd til turstier

Tilskudd til turstier: Slik søker du

I vår kommune har vi mye flott natur, og nå kan lag og foreninger søke om tilskudd til merking og opparbeidelse av turstier. Se hvordan du søker her!
I økonomiplan for 2022 ble det avsatt 150.000 til opparbeidelse og merking av turstier

Det kan søkes om tilskudd til utgifter av kjøpte varer og tjenester for merking og vedlikehold av stier. Verdien av eventuelt dugnadsarbeid kan ikke inngå som en del av utgiftene. Det kan søkes på både planlagte og ferdigstilte stiprosjekt. Prosjektene må være påbegynt i 2022. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den avsatte rammen til formålet.

Utlån GPS
Stiprosjektene må følge gitte retningslinjer i Merkehåndboka. Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Merkede stier og turruter må meldes inn til Kartverket. Kommunen kan bistå med utlån av GPS.

Merkehåndboka, eksempelavtaler med grunneiere og annen relevant informasjon om tilrettelegging av turruter, er tilgjengelig på nettstedet merkehandboka.no.

Slik søker du
Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

Beskrivelse av tiltaket
Enkelt kartutsnitt over området/stien
Kostnadsoverslag
Finansieringsplan
Plan for drift og vedlikehold
Avtale med grunneiere
Søknaden sendes på e-post til postmottak@ahk.no og merkes «Søknad turstier».

Søknadsfrist er 1. april 2023.

Kommunalt driftstilskudd til lag og foreninger

Hvem kan søke

Lag og foreninger kan søke om kommunalt støtte til drift. Årsberetning, årsregnskap og aktivitetskalender/årskalender må følge søknaden.

Hvordan søker du

Søknaden leveres gjennom digitalt skjema og krever innlogging via ID-porten.

Hvis søker ikke har elektronisk ID, kan skjema mottas ved henvendelse til kommuneadministrasjonen.

Søknadsskjema for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål: 

Søknadsportalen

Søknadsfrist

Søknaden må være levert innen 1. april.

 

Arrangements- og prosjektstøtte

Hvem kan søke

Organisasjoner/grupper/freelancere og lignende som gjennomfører arrangement og prosjekt som er åpne for publikum, kan søke om tilskudd til deler av honorar, leie av lokaler og utstyr.

Det kan gis tilskudd med inntil 1/3 av kostnadene.

Hvordan søker du

Søknaden leveres gjennom digitalt skjema og krever innlogging via ID-porten.

Hvis søker ikke har elektronisk ID, kan skjema mottas ved henvendelse til kommuneadministrasjonen.

Søk om støtte til ditt arrangement eller prosjekt:

Søknadsportalen

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Søknad må sendes minimum to uker før gjennomføring.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvem kan søke

Organisasjoner og sammenslutninger kan søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om midler i to kategorier:

  • Ordinære anlegg (1/3 av godkjent kostnad) Anlegg for organisert idrett.
  • Nærmiljøanlegg (1/2 av godkjent kostnad inntil kr 300.000,-). Utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet tilknyttet bo- eller oppholdsområde.

I forbindelse med søknad om spillemidler vil kommunen gjøre en særskilt vurdering på hvert anlegg i forhold til kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober.

Ved innsendelse av søknad, spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med kommunens idrettskonsulent Eirik Hoel.

 

Vedlikeholdsfond for idrettslag

Hvem kan søke

Idrettslag i Aurskog-Høland kommune, tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), kan søke om tilskudd fra vedlikeholdsfond for idrettslag.

Tilskudd fra vedlikeholdsfond til idrettslag kan gis til omfattende vedlikeholdsarbeid (utover løpende drift) knyttet til idrettslagets anlegg og utstyr.

Vedlikeholdet gjøres for å opprettholde anlegget og utstyret i samme standard tilsvarende som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt.

Arbeidet utføres som regel 1-2 ganger i året.

Tilskuddet dekker opp til 70 % av søkers utgifter til kjøpte varer og tjenester for vedlikeholdsarbeidet.

Se søknadskriteriene for mer informasjon: 

Hvordan søker du

Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristene er 1. mars og 1. september. Søknad sendes før gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet og vedlikeholdsarbeidet må utføres samme år.

 

Kompensasjon av kommunale avgifter

Hvem kan søke

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan søke om kompensasjon av kommunale avgifter.

Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i den årlige budsjettbehandlingen, av den totale søknadssummen fra lag og foreninger. Ved høyere total søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik avkortning.

Hvordan søker du

Det søkes på bakgrunn av faktiske kostnader og dokumentasjon må leveres med søknaden.

Søknad sendes til postmottak@ahk.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Sist endret: 10.05.2023