PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bygging av landbruksvei

Landbruksveier er veier som i hovedsak brukes i forbindelse med jord- og/eller skognæringen.

Ved planlegging av landbruksveier skal det legges vekt på at

  • veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser.
  • Konsekvensene veien vil ha for natur, kulturminner og friluftsliv vil bli vurdert.
Saksbehandling

Når hovedformålet med veien er landbruk, dvs. at mer enn 50% av veiens nytteverdi tillegges landbruksrelatert virksomhet, skal søknaden behandles etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.

Når veiens hovedformål ikke tillegges landbruksrelatert virksomhet, behandles søknaden etter plan- og bygningsloven.

Slik søker du

Det skal sendes skriftlig søknad til kommunen på skjema:

Søknad om bygging av landbruksvei

På forhånd må du underrette de som blir berørt av veianlegget, for eksempel naboer og rettighetshavere. 

Avkjørsel fra offentlig vei og velteplass som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene.

Sammen med søknaden skal det vedlegges en byggeplan som beskriver hva som skal gjøres og et kart som viser: 

  • planlagt vei og dekningsområde i forhold til eksisterende veier
  • eventuelt planlagte massetak i forbindelse med veibyggingen
  • beliggenheten for alle kjente miljøverdier i området 
  • eksisterende bebyggelse

Ved ombygging eller nybygging av skogsbilveier er det muligheter for å søke om tilskudd.

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig skogbruk Lars Grasmo

e-post: lars.grasmo@ahk.no

Tlf.: 920 92 176

 

Sist endret: 30.08.2022