PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Vestrengåsen 2

På vegne av Grefsen Eiendom AS varsles det i henold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Vestrengåsen 2. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Oppstartsmøte med Aurskog-høland kommune ble avholdt den 10.05.2022. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulerin.

Arealet er ca. 70 daa, og ligger ca. 700 meter øst for Momoen, og 3 km vest for Løken. Området grenser til Opplunderveien og eksisterende småhusbebyggelse i nord, og skogsområder i sør, vest og øst. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av omsorgsboliger og boliger på Aursmoen

I medhold av PBL§12-8 varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Aursmoen, omsorgsboliger og boliger gr.nr/br.nr 192/934 m.fl med planid: 30262022357 i Aurskog Høland kommune. På oppdrag for Aurskog Høland kommune er HRP AS engasjert til å utarbeide detaljreguleringsplan.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for inntil 40 omsorgsboliger innenfor området. Aurskog-Høland kommune har et behov for flere bemannede og ubemannede omsorgsboliger. I tillegg planlegges det for ytterligere ordinære boliger innenfor planområdet. Kommunen har besluttet å lokalisere nye boliger på tomten gnr/bnr 192/934 m.fl. Hensikten er også å tilrettelegge for tilhørende anlegg nødvendig for etablering av funksjonelle boliger og omsorgsboliger som parkeringsarealer, uteromsarealer og tilkomst.

Planområdet

Planområdet er situert sentralt på Aursmoen i nær tilknytning til sentrumsfunksjoner. Planområdet består i dag av 6 eksiterende kommunale boliger. Nye tiltak som initieres kan fordre riving av eksiterende kommunale boliger og tilførelse av nye som vil kunne gi bedre utnyttelse og oppgradering av tomten. Planområdet består i dag også av grøntarealer mellom eksiterende bebyggelse og arealer til parkering. Planområdet har opparbeidet adkomst fra Aurveien og etablerte gangforbindelser. Innlemmet i planområdet er også eksisterende formål offentlig/privat tjeneseteyting med underformål barnehage. Denne vil videreføres frem til virksomheten overtar nye lokaler. Omkringliggende arealbruk er private bebygde områder i form av småhusbebyggelse og leilighetskomplekser. Planområdet omhandler følgende gr.nr/br.nr: 192/934, 192/935, 192/933.

Detaljreguleringsplanen for Aursmoen boliger og omsorgsboliger gr.nr/br.nr 192/934 m.fl er vurdert til ikke å utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §6 b). Konklusjonen begrunnes i tiltakets størrelse og virkning på miljø og samfunn som ligger under forskriftens grenseverdier. Tiltakene som initieres er i tråd med overordnet plan da hensikten er å regulere til kombinert bebyggelse og anlegg med underformål: boliger og offentlig tjenesteyting. Dermed er tiltakene tilstrekkelig utredet i tidligere planer.

Berørte parter tilskrives.

De som har opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller innspill bes skriftlig kontakte: HR PROSJEKT AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191, Oslo v/Beathe Gillebo eller på e-post bgi@hrprosjekt.no. Merk henvendelsen med Aursmoen boliger og omsorgsboliger . Frist for innspill er 4 uker.

 

Sist endret: 16.06.2022