PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sommerdrift av vei

Sommerdriften omfatter grøfterensk, kantslått, høvling, salting og reasfaltering.

Alle veier

Grøfterensk gjøres for å opprettholde grøftene slik at overvann ikke blir stående i veien. Overvann som blir stående i veien forårsaker at hull oppstår raskere. Tette grøfter kan også føre til avskjæring av veien.

Kantslått langs kommunale veier utføres en gang på sommerhalvåret med oppstart i St. hans-tider.

Formålet med dette er å bedre trafikksikkerheten med tanke på sikt, men det er også viktig med tanke på å bevare veien og hindre at den blir ødelagt av røtter.

Brøytepinner settes ut i tidsperioden september-oktober slik at disse er klare til snøen kommer.

Grusveier

Kommunen har om lag 150 km vei med grusdekke hvorav cirka 30 km er veier i boligfelt.

Grusveiene takler mindre nedbør enn veier med fast dekke før de blir skadet og uframkommelige.

Bygdeveiene, altså veier utenom tettstedene, er alle i grus. Disse er rasjonelle å drifte med riktig redskap.

Drift av grusveier i boligfelt er derimot utfordrende da disse veiene har stor trafikkmengde og må derfor vedlikeholdes ofte. Ved mye nedbør blir standarden på disse veiene dårlige, ujevnheter og huller kommer raskt tilbake.

Høvling

Dette gjøres på våren, så fort det er vær til det.

Grusdekket skal ha tverrfall som sikrer avrenning. Det skal høvles/lappes når det oppstår sjenerende hulldannelser.

Støvdemping

For å minimere støvproblematikk saltes veiene normalt i mai-juni når forholdene ligger best til rette for det. For at dette skal ha best mulig effekt er det ønskelig at veien har blitt høvlet flere ganger før salting.

Det skal foretas støvdemping av alle grusveier om våren. Støvdemping sommer og høst foretas etter behov.

Asfaltveier

Asfaltering utføres i all hovedsak som reasfaltering av veier med høy sporslitasje og der asfalten er hullete og dårlig. Reduserte bevilgninger over tid har særlig gått ut over vedlikeholdsarbeidet, og vi må prioritere med de midlene som er tilgjengelige innenfor gitte rammer.

Per dags dato har vi ikke midler til regelmessig reasfaltering, men det utføres noe mindre tiltak etter behov.

 

Kontakt

Vakttelefon vei :
922 80 100
(Betjent etter kontortid i perioden 15. okt - 15. apr)

I kontortiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen 

 

Sist endret: 17.12.2019