PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Kvikkleire, innbyggerundersøkelse og koronatall

Mandag var det møte i formannskapet. Politikerne fikk orientering om innbyggerundersøkelsen 2020, og om kvikkleire og flom i Aurskog-Høland kommune. Hvordan jobber kommunen i forhold til dette, og hvor er det funnet kvikkleire i vår kommune? Svaret ser du her. I tillegg behandlet formannskapet høring om portforbud, og det ble diskusjon om kommunale boliger. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV.

Saksdokumentene finner du her. 

Kvikkleire og flom

Formannskapet fikk en orientering om håndteringen av temaet kvikkleire og flom i Aurskog-Høland kommune. Politikerne fikk en orientering om hvordan kommunen arbeider i forhold til grunnforhold og planarbeid, og viste en oversikt over hvor det er funnet kvikkleire i vår kommune. 

– Vi hadde for et år siden en gjennomgang av beredskap og hvordan vi var innstilt på å takle ulike typer utfordringer, så at vi har temaet oppe nå er ikke bare fordi det har vært en tragisk hendelse. Dette står i planverket vårt også, sier ordfører Gudbrand Kvaal.

I overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 2020 analyserte kommunen blant annet 21 potensielle hendelser, derav kvikkleireskred, ekstremnedbør og flom, dambrudd og langvarig tørke- Analysene gir oversikt over årsaker og konsekvenser, samt eksisterende risikoreduserende tiltak og behov for nye tiltak. ROS-analysen revideres annethvert år, eller ved vesentlige endringer i risikobildet.

– De potensielle hendelsene er satt opp i et samlet risikobilde, i forhold til sannsynlighet og konsekvens. Det var en hendelse som havnet på rødt, og det var pandemi, som vi nå står midt oppe i, sier Per Ole Rønning, kommunalsjef for Samfunnsfunksjoner og næring, under sin orientering.

Aurskog-Høland kommune har lang praksis med å etterspørre geoteknisk fagkyndig utredning i plan- og byggesaker der dette har vært ansett som nødvendig. Hele orienteringen kan du se her. Velg «Kvikkleire og flom» i sakslisten til høyre i bildet.

Portforbud

Formannskapet behandlet i tillegg høring om forslag i endringer i smittevernloven, som gjelder adgang til å innføre portforbud. Portforbud er et svært inngripende instrument der myndigheten kan beordre befolkningen til å ikke bevege seg i det offentlige rom. Et portforbud er prinsipielt et alvorlig inngrep i borgernes frihet. Retten til fri bevegelse i det offentlige rom regnes som en del av de grunnleggende menneskerettighetene.

Administrasjonen støtter seg på Folkehelseinstituttet uttalelse i denne vurderingen, samt på administrasjonen i KS som uttrykker følgende i sakens anledning: «Forslaget reiser også mer prinsipielle spørsmål om dette i det hele tatt er et verktøy det er ønskelig at myndighetene skal ha tilgjengelig i Norge.»

Kommunedirektøren anbefalte følgende svar fra vår kommune:

  1. Aurskog-Høland kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongen i Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.
  2. Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.

Et samlet formannskap sluttet seg til anbefalingen. Hele debatten kan du se her.

Innbyggerundersøkelsen

Politikerne fikk presentert resultater fra innbyggerundersøkelsen 2020. Tema i undersøkelsen er blant annet tjenester fra kommunen, boligtilbud, utbygging, trygghet, og tillit. Hvem har svart, hva er de fornøyd med, hva tenker de kommunen kan bli bedre på, og hvilke kommunale tjenester scorer høyest? Hele presentasjonen kan du se her. Velg «Resultater fra innbyggerundersøkelsen» i sakslisten til høyre.

Koronaoppdatering

Formannskapet fikk i tillegg en statusoppdatering på koronasituasjonen i vår kommune. Kommunedirektøren orienterte om prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen. Hele redegjørelsen kan du se her.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg høring om forslag til retningslinjer for skoleskyss i Viken fylkeskommune, grunnskolen, sak om regulering av kommunal husleie, og kjøp av Løken helse- og servicesenter (Leikvin), og fikk en orientering om oppfølging av vedtak om omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog. Hele møtet kan du se her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er mandag 15. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.01.2021