PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Økonomiplan, fremtiden for Haneborg og ny skole på Aursmoen

Mandag var det formannskapsmøte. Politikerne behandlet sak om ny skole og barnehage på Aursmoen, og diskuterte om man skal beholde eller legge ned Haneborg skole. Hovedsaken på møtet var økonomiplanen. Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer? Debatten ser du her. I tillegg sto utredning av fremtidig Ungdommens hus, ulvefondet, og koronasituasjonen på planen. Møtet ble filmet, så du kan se det sak for sak her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her

  • Hele møtet kan du se her. Dersom det er en spesiell sak du er interessert i, kan du klikke i sakslisten til venstre for bildet for å velge hvilken sak du vil se. Vi anbefaler at du bruker Chrome som nettleser for best resultat. 

Ny skole nord i kommunen

Formannskapet behandlet sak om ny skole og barnehage nord i kommunen.  Denne høsten er det gjort en konsekvensanalyse av skole- og barnehagebehovet nord i kommunen. Den finner du her. Den viser at en nedleggelse av Haneborg skole vil føre til at kommunen raskere kan få en ny skole på Aursmoen. Det er kostnadskrevende å drifte små skoler, og merkostnaden ved å ha flere små skoler påvirker ressursgrunnlaget til de større skolene. Som eksempel er elevprisen på Aursmoen skole per i dag med cirka 640 elever 73.400 kroner, mens den er 137.500 kroner per elev på Haneborg.

– Småskoler koster mer å drive. Færre småskoler gir en likere og mer rettferdig fordeling av ressursene imellom skolene i kommunen, sier Grethe Rønning, kommunalsjef for Oppvekst og utdanning.

Det går i dag 640 elever på Aursmoen skole, mens det er omtrent 80 elever på Haneborg. Rapporten viser at både Haneborg og Aursmoen skole trenger et kraftig bygningsmessig løft for å bli funksjonelle skolebygg etter nåtidens krav.

Politikerne i formannskapet ønsket bred involvering, og at man bruker tid på prosessen. Mens kommunedirektøren innstilte på nedleggelse av Haneborg skole fra neste skoleår, ønsket politikerne at skolestrukturen skal holdes uendret ut valgperioden. Formannskapet stemte for at det settes i gang prosjektering av ny skole og barnehage på Aursmoen i 2021. Debatten, og orienteringen fra administrasjonen, kan du se her.

Økonomiplan

Formannskapet skulle på mandagens møte ta stilling til kommunedirektørens budsjettforslag. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat på 2-2,5 prosent.

– Det er en handlingsregel som er vedtatt av kommunestyret for å holde en forsvarlig drift over tid, og dette må administrasjonen være lojal mot, sier kommunedirektøren i sin orientering.

Blant tiltakene som foreslås er inntektsgradert SFO, et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier som mangler nettverk, økning helsesykepleiere i skolene, og prosjektmidler for ny barnehage og skole på Aursmoen. I årene som kommer vil man se på en dreining av flere tjenesteområder. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak. Nye løsninger vil bidra til at flere kan være selvhjulpne og leve hele livet hjemme. Man vil også dreie flere av tjenestene mot det å styrke hjemmet og familiene. 

Politikerne hadde en rekke endringer til kommunedirektørens forslag til budsjett. Formannskapets vedtak blir sendt som en innstilling til kommunestyret, som vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 14. desember.

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp. Kommunedirektørens orientering, økonomisjefens gjennomgang og politikernes debatt ser du her.

Ungdommens hus

Kommunedirektøren innstiller på at kommunen bør utrede mulighetene videre for etablering av et Ungdommens hus. Utredningen bør vektlegge hvilke innhold og hvordan huset kan organiseres for å sikre at det forebygger utenforskap, ungdomsledighet og skolefrafall. Politikernes innspill kan du se her.

Koronaorientering

Kommunedirektøren orienterte om koronasituasjonen i kommunen. Det kan du se under "Orienteringer", den siste saken på mandagens møte. Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg saker om tilskudd fra ulvefondet – lokal ulvejakt, endring av bestemmelse om betalingsfrist i vedtekter for SFO, og søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen. Hele behandlingen kan du se her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 14. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 01.12.2020