PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Koronatiltak og salg av skoletomt

Mandag var det møte i formannskapet. Politikerne vedtok nye koronatiltak, som blant annet påvirker bruk av munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. Det ble debatt om salg av skoletomt, møtevirksomhet i koronaperioden. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak her. Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble streamet direkte på Kommune-TV.

Koronatiltak

Formannskapet vedtok i tillegg ny kommunal forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. De nye tiltakene gjelder blant annet munnbind i taxi, tidligere skjenkestopp, hjemmekontor, og stenging og begrensninger i fritidsaktiviteter. De nye tiltakene gjelder fra tirsdag 10. november klokken 16.00. Alle tiltakene finner du her.

– Viruset sprer seg raskt, og alle fylker har nå smitteutbrudd. Det er i tillegg en begynnende regional oppblussing med raskt stigende insidens i Oslo-området, og mange lokale utbrudd over hele landet. Situasjonen er ustabil, og det er behov for betydelig innsats for å bremse smittespredningen, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling. 

Situasjonsbildet i Aurskog-Høland er fortsatt at det ikke er registrert mye smitte i vår kommune, men smitteutviklingen i Oslo kommune og nabokommunene er bekymringsfull. I Oslo innføres det nå ytterligere innskjerpinger av tiltak og det blir en «sosial nedstenging» av hovedstaden. 

Aurskog-Høland har i samme periode ikke registrert det samme smittetrykket. Kommunen har likevel som en del av bo- og arbeidsmarkedsregionen solidarisk og forebyggende fulgt opp en rekke av Oslo kommunes tiltak, men foretatt lokale tilpassinger ut fra en medisinskfaglig vurdering av lokal situasjonsforståelse. Hele debatten rundt forslagene finner du her. (klikk på «Forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune, vurdering av gjeldende forskrift av 28.10.20» i sakslisten til høyre)

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her. 

Møter under koronaperioden

Det ble i tillegg debatt rundt retningslinjer for avholdelse av fjernmøter i kommunen. Det foreslås delegert til ordfører i samråd med utvalgsleder og kommunedirektør å fastsette om et møte i et folkevalgt organ skal avholdes som fjernmøte. Dette var det mange meninger om. Diskusjonen kan du se her. Hele debatten rundt forslagene ser du her (klikk på «Retningslinjer for avholdelse av fjernmøter i Aurskog-Høland kommune» i sakslisten til høyre).

Salg av skoletomt

Politikerne behandlet blant annet salg av tomt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Senteret er et tilbud for ungdom mellom 13-18 år som må plasseres i institusjon på grunn av forhold i hjemmet, og som har behov for omsorg og behandling. Det er nå behov for en utvidelse av senteret. Tomten som foreslås til utvidelse er del av Haneborg skoles skoletomt. En fradeling og bebyggelse av tomten vil redusere uteområdet noe til elever og ansatte ved Haneborg skole.

– Haneborg skole har et svært romslig uteområde sammenliknet med øvrige skoler. Tilgjengelig uteareal på Haneborg er cirka 25 dekar. Bjørkelangen skole, med et betydelig høyere elevtall har til sammenlikning et uteareal på 30 dekar. En god dialog med skolens ledelse og FAU rundt endelig utforming av tomta og nybygg er en forutsetning for tiltaket, skriver kommunedirektøren i sin utredning.

Formannskapet var i oktober på befaring på området. Politikerne ønsket flere alternativer til tomter. I tiden etter befaringen har enhet eiendom gått igjennom porteføljen igjen og sett etter alternativer som kan presenteres. Følgende alternative tomter kan være aktuelle (kart finner du her): 1) Plassere en eventuell utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter lengre øst på eiendommen, slik at man unngår en for stor «innesperringseffekt» på eksisterende privatboliger. 2) Riserveien 40 på Aursmoen. 3) Tomt i Seljeveien på Aurskog. Kommunedirektøren anbefaler å gå for det opprinnelige forslaget, og at nødvendig del av skoletomten på Haneborg fradeles og selges til Bufetat for utvidelse av Lierfoss barne- og ungdomssenter.

Krfs Arnfinn Wennemo foreslo å utsette saken til man kunne få høre mer fra de involverte.

– Vi synes at Haneborg bør bli hørt, og jeg skulle gjerne også visst litt mer om hva Bufetat egentlig mener om kvaliteten på de forskjellige alternativene. Jeg foreslår at sakend sendes tilbake til administrasjonen for å be om uttalelse fra Haneborg skoles ledelse og ansatte, og også fra Bufetat på de forskjellige tomtealternativene, sier Wennemo.

Forslaget falt, og flertallet ønsket å behandle saken.

– Vi er glad for å ha denne institusjonen i vår kommune. Vi får et spisskompetansesenter i kommunen vår, og jeg håper vi kan legge til rette for at alle parter blir så fornøyde som de kan. Jeg håper vi før kommunestyret kan få en uttalelse fra ansatte og ledelse på Haneborg, og fra Bufetat om de andre alternativene, sier Rune Jørgensen (Frp).

Randi Ransberg (Ap) støttet administrasjonens opprinnelige forslag.

– Det er en veldig romslig tomt det er snakk om. Det fortsatt rom for å opprettholde et godt og romslig uteområde for Haneborg skole. Jeg håper vi kan legge til rette for at Bufetat kan få det de trenger her, sier Randi Ransberg (Ap).

Denne saken skal videre til behandling i kommunestyret. Formannskapet ba om at det skal legges ved uttalelse fra berørte parter i forkant av behandlingen i kommunestyret. Hele debatten kan du se her (klikk på «Ny behandling - Tomt til utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter» i sakslisten til høyre).

Andre saker

Politikerne behandlet i tillegg saker om videre bruk av Bjørkly, lærlingeordningen, biogassanlegg, eierskapsmelding, sammenhengende gang- og sykkelvei fra Finstadbru til Hemnes, og nasjonal veileder for gode helsetjenester til personer med utviklingshemming. Hele sakslisten finner du her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 23. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020