PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ansatte og politikere rundt et bord.

Kommuneplan: Hva er viktig i framtidas Aurskog-Høland?

18. januar deltok 21 kommunestyremedlemmer på en workshop om kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. Workshopen handlet om hvilke delmål og strategier samfunnsdelen skal inneholde.

Fungerende kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen innledet om hva en kommuneplan er og hvilke lovkrav som stilles. Kommunalsjef for samfunnsfunksjoner og næring, Marianne Grimstad Hansen, ga en kort innføring i oppdatert befolkningsprognose, boligbyggeprogram og kunnskapsgrunnlag. Rådgiver overordnet plan, Else Marie Stuenæs, gikk gjennom hvordan forslaget til samfunnsdelen er bygget opp, hvordan arbeidsgruppen har jobbet, hvilke delmål og strategier som foreslås og hvordan kommuneplanen henger sammen med økonomiplanen.   

Ansatte og politikere rundt et bord.
Politikere og ansatte på workshop om kommuneplan.

Kommunestyremedlemmene satt så i grupper og diskuterte først forslagene til delmål. Dekker de det politikerne ønsker å prioritere? Er det riktige delmål? Er de rett formulert? Skal vi ha andre delmål? Neste runde handlet om forslagene til strategier – hvordan delmålene skal oppnås. Her ble de samme spørsmålene stilt og besvart.   

Ansatte og politikere rundt et bord.
Politikere og ansatte på workshop om kommuneplan. 

– Dette var nyttig! For mange av oss er det en ny og litt krevende måte å tenke på. Det var godt å få en innføring i hvordan det er tenkt og hvordan det skal henge sammen med andre planer som økonomiplanen. Vi hadde gode diskusjoner i min gruppe. Vi var overraskende enige,» sier Rune Jørgensen, FrP.   

Ansatte og politikere rundt et bord.
Politikere og ansatte på workshop om kommuneplan. 

Det kom inn en rekke endringsforslag som skal bearbeides. En del av forslagene er konkrete forslag til tiltak. Disse følges opp når ny økonomiplan skal utarbeides.   

– Denne måten å utarbeide kommuneplanen på gjør at vi får en bedre sammenheng mellom overordnet samfunnsutvikling og arbeidet som gjøres i kommunen. Det blir lettere å se hvordan målene i samfunnsdelen og konkrete tiltak i økonomiplanen henger sammen. Jeg er glad for forslagene som har kommet inn som vi kan ta med i økonomiplanarbeidet, sier Knut Røgholt, økonomisjef.   

Ny start for kommuneplanarbeidet 

Kommunestyret vedtok nye rammer og ny framdrift for kommuneplanarbeidet 29. november. Endringene gjøres for å sikre det nye kommunestyre eierskap og medvirkning i prosessen.   

Videre arbeid skal bygge på planprogrammet som ble vedtatt i november 2022. Kommunestyret får politiske saker med oppdaterte grunnlagsdokumenter – kunnskapsgrunnlag, befolkningsprognose og boligbyggeprogram Kommuneplanarbeidet (ahk.no).

Det skal tas utgangspunkt i framlagt forslag til ny samfunnsdel med arealstrategi 

Kommunestyret vedtok å gjennomføre en workshop for å åpne en diskusjon om innholdet i forslaget til samfunnsdel. I workshopen kan politikerne komme med innspill til delmål og strategier for utviklingen av Aurskog-Høland samfunnet. Kommunedirektøren vil legge fram et revidert forslag til samfunnsdel med arealstrategi der innspillene fra workshopen tas med.  

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den gir føringer for kommunens tjenesteproduksjon og arbeid, og inneholder en arealstrategi som viser de langsiktige arealdisponeringene. Kommuneplanens samfunnsdel skal også inneholde en handlingsdel. Det er tidligere vedtatt at økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel.   Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Rammer, tematikk og framdriftsplan for kommuneplanarbeidet avgrenses i planprogrammet. Kommuneplanen vedtas av kommunestyret.   

Hva skjer framover? 

  • 31. januar (formannskapet) og 7. februar (kommunestyret): Politiske saker om befolkningsprognose, boligbyggeprogram og kunnskapsgrunnlag for kommunale planer og strategier. 
  • Mars 2024: Revidert forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 1. gangs behandling i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre.  
  • April – juni 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi er på høring. Det arrangeres medvirkningsaktiviteter. 
  • September 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 2. gangs behandling. Vedtak i kommunestyret 18. september.  

Du kan si din mening om ny samfunnsdel med arealstrategi når den sendes på høring til våren. 

 

Ansatte og politikere rundt et bord.
Politikere og ansatte på workshop om kommuneplan. 

Sist endret: 25.01.2024