PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneplanarbeidet

Kommuneplanen styrer all planlegging i Aurskog-Høland kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplan

Kommuneplanen skal være et strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den er kommunens viktigste plan og gir føringer for kommunens politiske og administrative arbeid. Den består av en samfunnsdel og en arealdel med 12 års perspektiv samt en handlingsdel med fire års perspektiv. Kommuneplanen skal ligge til grunn for all kommunal planlegging.

Plan og bygningsloven krever at alle kommuner har en kommuneplan. 

 

Planprogram

Planprogrammet er oppskriften på hva kommuneplanen skal handle om og hvordan vi som innbyggere skal kunne være med å påvirke arbeidet med planen. 

Plan- og bygningsloven stiller krav om planprogrammet og hva det skal inneholde. 

Her finner du lenke til planprogrammet som ble vedtatt november 2022. Vedtatt planprogram kommuneplan 2023-2035.pdf

Framdriftsplan

For å sikre det nye kommunestyre eierskap og medvirkning i prosessen, vedtok kommunestyret i 2023 å gjennomføre en workshop (januar 2024) som åpner for en bredere diskusjon om innholdet i forslaget til samfunnsdel der det kan gis politiske føringer for endringer av planforslaget.

Føringene fra workshopen vil bearbeides og inngå i et justert forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til 1. gangs behandling.

Forslaget sendes på høring før det legges opp til vedtak i september 2024.

Arbeidet som er gjort fram til høsten 2023 legges til grunn sammen med oppdatert befolkningsprognose, boligbyggerprogram og Ti råd fra barn og unge i Aurskog-Høland. De ti råden finner du her: Møter - Kommunestyret (20.06.2022)

Tidligere arbeid

Planprogrammet ble vedtatt i november 2022. Kommuneplanarbeidet deles i to: Først utarbeides og vedtas samfunnsdelen med arealstrategi. Deretter utarbeides og vedtas arealdelen. Kommunedirektøren la fram forslag til ny samfunnsdel i juni 2023. 

Kommunestyret utsatte behandlingen til august 2023. I august ble behandlingen igjen utsatt. Denne gangen til januar/februar 2024.

Med nytt kommunestyre på plass, fremmet kommunedirektøren en sak om status og ny framdrift for kommuneplanarbeidet. 

Vedtaket finner du her: Ny framdrift kommuneplan sak 29/23  Politisk agenda - Møter - Kommunestyret (29.11.2023) 

Hva skjer framover?

  • Januar 2024: Workshop om kommuneplanen for kommunestyret. Innspill fra workshopen vil bearbeides og inngå i revidert forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi.
  • Januar/februar 2024: Saker om befolkningsprognose, boligbygger program og kunnskapsgrunnlag for kommunale planer og strategier til politisk behandling i formannskap og kommunestyre. 
  • Mars 2024: Revidert forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 1. gangs behandling. Det foreslås å sende forslaget på høring.  
  • April – juni 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi er på høring. Det arrangeres medvirkningsaktiviteter. 
  • September 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 2. gangs behandling. Vedtak i kommunestyret 18. september. 
Medvirkningsplan

Detaljert plan på hvordan du kan være med å påvirke kommuneplanen kommer i januar 2023. Har du spørsmål? Send mail til else.marie.stuenas@ahk.no

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget - Kunnskapsgrunnlag for kommunale planer og strategier 2023 (framsikt.net)

Befolkningsprognose - Boligbyggerprognose 2023.PDF (360online.com)

Boligbyggerprogram - Boligbyggerprogram 2023.PDF (360online.com)

Folkehelseprofil - Folkehelseprofil-2023 ahk.pdf

Ekstern referansegruppe

Morten Haugerud - skogeierlagene

Per Olav Stenslet- Øst politidistrikt

Eva Marie Grahn (vara Finn Grimsrud) - historielagene

Carl Fredrik Havnås (vara Erik Bakke) - Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Olav Wennemo - Kjelle vgs/Bjørkelangen vgs

Thor Håkon Ramberg - Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Jan Mærli - eldrerådet

Heidi Fossen - kulturrådet

I tillegg er representanter fra disse foreningene invitert; rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bondelagene, velforeningene, idretttsrådet og ungdomsrådet. 

Møtereferat ekstern referansegruppe

Dette er en lenke til møtereferatene i ekstern referansegrupppe. 

Workshop stedsutvikling 

Kommunen og Snøhetta arrangerte workshop om stedsutvikling i januar 2023. Her finner du en artikkel om arbeidet som ble gjort. 

Aurskog-Høland kommune - Workshop med Snøhetta: Hvilke kvaliteter har Aurskog-Høland?

Sist endret: 26.01.2024