PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye kommunale koronaregler 7.12.2020

Har du fått med deg koronatiltakene som gjelder spesielt for vår kommune? Fra 7. desember gjelder revidert kommunal forskrift for å hindre spredning av koronaviruset. De nye tiltakene gjelder blant annet munnbind, hjemmekontor, sosiale sammenkomster og arrangementer. Alle tiltakene finner du her.

Formannskapet fastsatte forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune første gang 30. september 2020, og har siden da hatt jevnlig revidering av lokal forskrift. Mandag 7. desember vedtok Aurskog-Høland kommune revidert koronaforskrift i formannskapet.

Reglene trer i kraft 7. desember 2020, og gjelder i utgangspunktet frem til neste formannskapsmøte, som er 18. januar. Der nasjonale anbefalinger og regler er strengere, skal de nasjonale følges.

Behov for lokale tiltak

– I likhet med øvrige kommuner på Nedre Romerike, har vi siste måned opplevd en økning i smittetall hos oss. Hos oss er det et gjennomgående trekk at mange smittes utenfor kommunen (ofte på arbeid), og deretter smitter andre personer i egen husstand. Dette innebærer at vi, tross økningen, har god oversikt og kontroll. Vi har ikke hatt større utbrudd der smitteveien har vært ukjent. Mye av dette kan tilskrives effektive lokale tiltak og god etterlevelse i befolkningen. De foreslåtte endringene vil gi en letting av tiltaksbyrden for kommunens innbyggere, samtidig som de ikke vurderes å medføre økte smittetall, sier kommuneoverlege Lasse Christensen i sin anbefaling.

Kommunedirektøren har i sine vurderinger vært særlig opptatt av tiltak som ivaretar og beskytter utsatte og sårbare grupper, samtidig som man også skal ivareta og opprettholde flest mulige aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen.

Det er ingen store endringer fra reglene som ble vedtatt i formannskapet i begynnelsen av november. Bibliotekene kan begynne å gjenåpne for publikumsbesøk og meråpent, men vil være stengt for øvrige aktiviteter som eksempelvis språkkafe, forfatterkveld og lignende. Bjørkebadet er åpent som vanlig i hverdagene, men åpnes nå også i helgene for dem som har årskort eller månedskort. På hverdagene er Bjørkebadet åpent som normalt, med vanlige åpningstider og for alle brukere og billettformer. Påbud om munnbind i kollektivreiser og taxi er ikke endret vesentlig, men det er foreslått en endring i ordlyden slik at unntak om munnbind også gjelder i taxi og for mennesker med nedsatt funksjonsevne

– Kommunedirektøren vil følge våkent med på smitteutviklingen lokalt i kommunen, og i bo- og arbeidsmarkedsregionen i og rundt Oslo, og er forberedt på å foreta de nødvendige skaleringer av tiltak ved behov, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Dette er de lokale tiltakene

Kommunen anbefaler det nasjonale rådet om at alle fortsatt må begrense det totale antallet mennesker de har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden. Kommunen anbefaler unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Kollektivreiser og taxi

 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder
 • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind/ansiktsmaske. Det samme gjelder sjåfør når det er passasjerer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i taxi og kollektivtransport gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke grunnskoleelever under skoleskyss i taxi og kollektivtransport. Det samme gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Serverings- og skjenkesteder

 • Det blir skjenkestopp klokken 22.00.
 • For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 21.30.
 • Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Private sammenkomster

 • Kommunen anbefaler at de nasjonale føringene om 5 gjester følges. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Man anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 gjester til stede i tillegg til husstanden. Begrensningen gjelder også utendørs. NB! Man anbefaler å følge de nasjonale retningslinjene om grensen på 5 personer i private hjem. Tiltaket på flere enn 10 gjester opprettholdes slik at man har en lovfestet mulighet til å sanksjonere dersom noen går veldig utover de nasjonale retningslinjene.
 • Selv om antallet gjester er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangementer.

Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn:

a) 20 på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. Begrensningen gjelder også utendørs.

b) 50 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fastmonterte seter. 

c) 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fastmonterte seter.

d) 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

e) 50 personer på kirkevandringer i kristne trossamfunn.

Arrangøren har ansvaret for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler overholdes. For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13e.

Kommunedirektøren anbefaler ut fra ett smittevernfaglig hensyn at kulturarena har en begrensing på maksimalt 100 besøkende pr forestilling ut året. Denne begrensningen håndteres administrativt og forskriftsfestes ikke.

Hjemmekontor

Alle arbeidsgivere i kommunen anbefales om å tilrettelegge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Stengning og begrensning i fritidsaktiviteter

 • Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år, og idrettshaller for disse kan benyttes.
 • Treningssentre kan holde åpent så lenge avstand på to meter til enhver tid kan etterleves. 
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer innad i kommunen og heller ikke utenbygds.  
 • Biblioteker kan ha åpent for publikumsbesøk, men skal holdes stengt for øvrige aktiviteter.
 • Bingohaller og lignende aktivitetstilbud skal holde stengt.
 • På hverdagene er Bjørkebadet åpent som normalt, med vanlige åpningstider og for alle brukere og billettformer, men i helgene er det stengt for brukere uten årskort eller månedskort. Driften skal være dimensjonert slik at alle besøkende kan holde 1 meters avstand i garderober og andre fellesarealer.

Regulering av avstand i butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for å at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Tiltakene trer i kraft mandag 7. desember 2020, og tas opp til vurdering i neste formannskapsmøte, som er 18. januar.

Dette gjelder i julen

Regjeringen presenterte 2. desember følgende nasjonale smittevernråd for feiring av årets julehøytid:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Man opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke borsammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Disse nasjonale anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Nasjonale tiltak, råd og anbefalinger om smitteverntiltak finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 11.01.2021