PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Resultatene fra barnetråkk: Liker å sykle, men blir kjørt

6. og 7. klassingene i Aurskog-Høland liker å sykle til skolen og fritidsaktiviteter. Dårlig busstilbud og lange avstander gjør likevel at bil er det mest brukte transportmiddelet. Elevene sier at det er utrygt på flere veier. I hovedsak skyldes det manglende belysning, høy fart og mange biler.

Resultatene fra Barnetråkkregistreringen viser at elevene benytter det etablerte hovedveinettet til skole- og fritidsreiser og at de store fylkesveiene er viktige ferdselsårer.

– Elevene oppga at de liker å sykle. Samtidig gjør dårlig busstilbud og lange avstander mellom hjem, skole og fritidsaktiviteter at bilen blir det mest brukte transportmiddelet. Både elever og lærere påpekte at elever blir kjørt fordi det ikke er trygt å sykle eller gå, forteller sier Else Marie Stuenæs, rådgiver overordnet plan. 

Elevene registrerte skole- og fritidsveier som utrygge, skumle og farlige på grunn av stor og støyende trafikk, høy hastighet, manglende fortau og belysning.

Stort mangfold i aktiviteter

– Resultatene fra undersøkelsen viser et stort mangfold i fritidsaktiviteter, både organiserte og uorganiserte. Elevene driver med ridning, musikk, ski, skøyter, taekwondo, motorsport, svømming og ulike former for ballspill. Mange benytter seg av friluftslivsmuligheter som skogsturer, overnatting i hengekøye, bading og fisking. De oppgir parker, nærskogsområder og kjente steder i lokalmiljøet som attraktive, forteller Stuenæs. 

Samlet gir resultatene et inntrykk av hvordan elevene bruker nærmiljøet sitt og hva de mener bør til for at de skal føle seg tryggere og for at områdene skal blir enda mer attraktive.

– Gjennom barnetråkk har vi fått vite hvilke områder og veier elevene synes er utrygge og hvorfor. Det gir oss mulighet til å sette i gang tiltak for å øke tryggheten, for eksempel bedre belysning og sikrere krysningspunkter av vei, Stuenæs, rådgiver overordnet plan.  

Hva er barnetråkk?

Barnetråkk er en digital registrering av barns skole- og fritidsreiser der barna blant annet angir hvor og hvordan de reiser, utrygge områder og hvilke steder de liker.

I oktober 2021 gjennomførte Aurskog-Høland kommune barnetråkk i alle 6. og 7. klassene i kommunen.

Til sammen deltok 365 elever. 1.213 skole- og fritidsreiser er registrert. Registreringen har gitt informasjon om hvordan elevene bruker nærmiljøet sitt, hvilke steder de liker, hvilke aktiviteter de deltar på, hva som ikke er så bra og hva de ønsker at kommunen skal gjøre noe med.  

 

Svarte streker = registrerte veier til skole og fritid. Blå punkter = steder knyttet til aktivitet. Røde punkter = steder som oppleves negativt. Grønne punkter = steder som oppleves positivt.

Hva gjør kommunen med resultatene?

Kommuneadministrasjonen har gjennomgang av resultatene. Fram mot påske skal sektor oppvekst og utdanning, sektor samfunnsfunksjoner og næring, sektor kultur og medvirkning og stab strategi og analyse vurdere og sette i gang tiltak i kommunal regi. I tillegg skal kommunen ta kontakt med samarbeidspartnere som Viken fylkeskommune, Statens Vegvesen, Ruter AS og politiet for å finne løsninger på andre områder som reduserte fart, busskilt, gang- og sykkelveier og fartskontroller.

– Noe av det elevene påpeker er det enkelt og raskt å gjøre noe med, som stige til badeflåte, flere benker å sitte på og rydding av søppel. Andre ting tar lenger tid, krever at det settes av penger og at kommunen samarbeider med andre. Dette gjelder bla. belysning, fartskontroller, redusert fartsgrense for biler, sommerrute for buss til badeplasser. At det tar lengre tid, betyr ikke at vi ikke jobber med saken, fortsetter Stuenæs.  

Skolene har fått tilsendt rapporten fra barnetråkket, en presentasjon av resultatene og en oversikt over hvilke veier og områder elevene ønsker at kommunen skal gjøre noe med. Flere av skolene kommer til å ta dette opp i elevrådet, FAU og SMU/SU. På den måten blir informasjonen fra elevene supplert og kvalitetssikret.  

Kommunen planlegger å gjøre en tilsvarende registrering for eldre elever, trolig 9. og 10. klasse, til høsten. Disse elevene bruker nærmiljøet annerledes og har en større radius enn barneskoleelevene. Registreringen vil gi viktig informasjon for kommunens samfunns- og mobilitetsplanlegging.

Presentasjon av rapporten. presentasjon barnetråkk.pptx

Rapporten fra undesøkelsen, barnetråkk. 5. Rapport_barnetråkk_Aurskog-Høland 09.12.2021.pdf

Sist endret: 04.02.2022