PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flatbyjordet barnehage

Flatbyjordet barnehage ligger i Aurskog, i et etablert boligområde og med skogen tett inntil. Barnehagen har egen nybygd gapahuk, som ligger i skogen, i gå-avstand fra barnehagen. De eldste barna – Revegjengen, er der en dag i uka gjennom hele året. Flatbyjordet barnehage er den nyeste kommunale barnehagen. Den ble tatt i bruk 1.desember 2007.  Barnehagen har åpent mandag til fredag klokken 06.45 til 17.00. Fra august 2025, flytter vi inn i helt nye lokaler i nye Aursmoen barnehage og slår oss sammen med Aursmoen barnehage.

 

Flatbyjordet barnehage

Besøksadresse:

Maren Stagrims vei 2A
1930 Aurskog

Telefon: 67 20 51 70

Åpen dag - opptak 2024.

Lurer du på om du skal søke barnehageplass hos oss?  

Kontakt oss 

Kontoret

Styrer: Tone Vedahl Haugen

 • Telefon kontoret: 67205170
 • Mobil: 45275585
 • E-post: tone.vedahl.haugen@ahk.no

Spesialpedagog: Tone Mathisen

 • Telefonnummer 67205172
 • E-post: tone.mathisen@ahk.no
Bjørnehiet

Christine Slorbak - pedagogisk leder 100%

Anneli Langstad Mangen - pedagogisk leder 100%

Beate Østlie - Barne- og ungdomsarbeider 100%

Marthe Sveen Hagen - Barne - og ungdomsarbeider 80%

Ewa Rybzcak - assistent, 40%

Unn Lill Borstad - assistent 20%

 

 • Telefon til avdelingen: 67205173
 • Turtelefon/mobil: 47644018
 • E-post til ped.ledere: christine.slorbak@ahk.no, anneli.langstad.mangen@ahk.no
Eiketreet

Toyni Løvhaugen - pedagogisk leder 100%

Christine Andresen - pedagogisk leder 100%

Oana Balmus - Assistent  100%

Eva Johnsrud Lundberg - Barne- og ungdomsarbeider 80%

Anette Jansberg - assistent 60%

 • Telefon til avdelingen: 67205174
 • Turtelefon/mobil: 47667463
 • E-post til ped.ledere: toyni.lovhaugen@ahk.no, christine.andresen@ahk.no
Harestua

Ida Maria Arnesen - pedagogisk leder 100%

Åsa Linnea Gustafsson - pedagogisk leder 100%

Eirin Nilsen Gromsrud -  fagarbeider/under utdanning 40%

Helene J Husvik - barne- og ungdomsarbeider 100%

Marianne Engen - Barne - og ungdomsarbeider 100%

 

 • Telefon til avdelingen: 67205175
 • Turtelefon/mobil: 47684055
 • E-post til ped.ledere: ida.maria.arnesen@ahk.no, åsa.gustafsson@ahk.no
Stabburet

Anna Ulseth - pedagogisk leder 100%

Agnete Johnsen - fagarbeider - 60%

Tatjana Semeniuk - assistent 100%

Kristin Repshus - barne- og ungdomsarbeider, 100%, 

Nina Mathisen - barne- og ungdomsarbeider 100%

 • Telefon til avdelingen: 67205176
 • Turtelefon/mobil: 90076206
 • E-post til ped.leder: anna.ulseth@ahk.no, henriette.olivia.engh@ahk.no

 

Faste vikarer:

Daniel Martinsen, Silje Valle Monstad, Marta Witkowska, Oline E Næss og Malin A. Tømmerholen.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalget

Leder: Trond Olav Sletner

Nestleder: Stine Kristiansen (foreldrerepresentant)

Medlem: Marianne Engen (ansattrepresentant)

Medlem: Christine Slorbak (ansattrepresentant)

Politisk eierrepresentant: Sina Prytz

Sekretær og eierrepresentant: Tone Vedahl Haugen

Vara foreldrerepresentanter: Caroline M Remme og Marthe Vestmo

Kontaktinformasjon

E-post: flatbyjordet.bhg@ahk.no

Styrer videreformidler epost til medlemmene i utvalget.

 

Glimt fra barnehagehverdagen:

Lek, glede og humor

Matteuker

LILLE LARVEN ALDRIMETT

Vinteraktivitetsdag

Nærmiljøtur

Vinter på småbarn

Vi lærer med kroppen

Sanseopplevelser

Høst på Harestua

Halloween på Bhørnehiet

 

 

Barnehagens innhold

Årsplan

Årsplan 2024.pdf

Barnehagestart

Velkommen til Flatbyjordet barnehage! Her er litt info om oppstart i barnehagen - Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Alle barn som har fått plass i Flatbyjordet barnehage ved hovedopptaket, inviteres til "Lekestue" 1 time i uka i 4 uker før de begynner i barnehagen. Her møter barna flere av de barna de skal gå sammen med, de treffer ansatte og de blir litt kjent med de nye lydene, luktene og inntrykkene som de møter i sitt nye hverdagsmiljø i barnehagen. Dette skaper en trygghet for barnet før tilvenningen i barnehagen.  

I Flatbyjordet barnehage har vi en "foreldreaktiv" tilvenning. Det vil si at foreldrene er sammen med barnet hele tiden i barnehagen de tre første dagene. Det er foreldrene som steller barnet, hjelper til med påkledning, sitter ved siden av ved måltidet, gir barnet mat, legger barnet osv.. Hvor lenge barnet er i barnehagen disse første dagene, justeres etter barnets individuelle behov. Dersom det er flere barn på tilvenning samtidig, får foreldrene også mulighet til å bli kjent med hverandre.  

Vi har erfart at det  er trygt for barnet å ha mamma eller pappa tilstede hele tiden disse første dagene i barnehagen. Mamma eller pappa fungerer som en trygg havn for barnet å utforske utifra, og som er trygg havn  å søke tilbake til når ting blir litt utrygt eller barnet må lade litt. (jfr Trygghetssirkelen)

Opplever dere eller vi at barnet trenger lenger tid til tilvenning, lager vi nærmere avtaler om dette.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Flatbyjordet barnehage!

Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt!

Det daglige samarbeidet

Lov om barnehager sier at barnehagen skal gi barn gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette gjør dere FORELDRE, til vår viktigste samarbeidspartner.

Vi bestreber oss på å være fleksible og imøtekommende i forhold til de ønsker og behov dere har knyttet til barnehageoppholdet. Vi vektlegger den daglige kontakten når barnet kommer og blir hentet. Vi får aldri gitt nok informasjon om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen.  

Vi som har barn, vet at de kan være ”to ulike barn” hjemme og borte. Barnet tjener på at vi som er sammen med barnet, får et så helt bilde av det som mulig. Det er viktig at dere som foreldre opplever at dere har stor påvirkning, når det gjelder deres barn i barnehagen. 

Når vi har et godt og gjensidig tillitsforhold, blir det bedre for barnet å være i barnehagen.

Foreldresamarbeid

Det er dere som foreldre som har ansvaret for deres barn. Barnehagen skal hjelpe dere i deres oppdragerrolle. Dette blir et stort og viktig samarbeidsprosjekt der vi er avhengige av tillit og dialog.

Sammen må vi sørge for at barna har det trygt og godt, - både hjemme og i barnehagen, og sammen må vi sikre at de trives og utvikler seg som de skal.

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling" ( Lov om barnehager §1)

Dere blir invitert til foreldremøter to ganger pr år, og til to samtaler om deres barn. Vi forventer at dere møter på disse. 

Opplever dere at dere behov for å snakke med oss ut over disse samtalene, er det bare å ta kontakt. Vi kan også gjøre det, dersom vi har behov for å snakke med dere.

Barnehagens pedagogiske plattform

Med barnehagens pedagogisk plattform mener vi den felles forståelsen personalet har i forhold til barns læring og utvikling, vårt helhetlige utviklings - og læringssyn. 

Vår pedagogiske plattform bygger på verdier presentert i Rammeplan for barnehagen og i kommunens verdiplattform - åpenhet, tillit og samhandling. Samarbeidet med foresatte skal preges av disse verdiene, til det beste for det enkelte barn og alle barna i barnehagen.

Alle mennesker er unike og skal møtes med anerkjennelse og respekt. Kvalitet ligger i de gode menneskemøtene, der man føler seg sett og hørt.

Vi er opptatt av å se det enkelte barn, - og hele barnet. Det bruker vi som utgangspunkt for lek og læring i barnehagen.

Omsorg, lek, læring og danning skjer i alle hverdags -aktivitetene i barnehagen. Barn lærer i leken og vi benytter lek som metode for læring. Sosial kompetanse læres i lek og aktivitet, i samspill med andre barn og voksne. Sosial kompetanse er ferdigheter som vi trenger for å handle kompetent i sosiale sammenhenger, slik som empati, samarbeid, selvkontroll og lek, glede og humor. 

Det stilles store krav til de som skal jobbe i barnehage. I perioden august 2019 tom juni 2021, gjennomførte ansatte nettstudiet "Inkluderende barnehage -miljø" i regi av Høgskolen i Innlandet. Fokuset på de voksne og deres rolle for et inkluderende barnehagemiljø har fortsatt å være den røde tråden i felles kompetanseheving i de kommunale barnehagene. Hvordan skape gode relasjoner med barn? Hva må vi gjøre for å legge til rette for god språkutvikling og kreative lekemiljøer? Hvordan kan vi sørge for at alle barn inkluderes i lek og aktivitet? Dette har vært, og er, tema på felles planleggingsdager og kompetanseheving for alle ansatte. Vi bruker mye tid i personalmøter og avdelingsmøter på refleksjon over egen praksis, og å utvikle de voksnes rolle i barnehagen.

Barnehagen har 10 barne - og ungdomsarbeidere, og 4 assistenter.  Flere av barne- og ungdomsarbeiderne har tatt utdanningen og fagbrevet i voksen alder, etter mange år i barnehage. En av de faste vikarene våre har også fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Blant pedagogene har en tatt videreutdanning i språk, og er pådriver i arbeidet med å implementere ASK - alternativ, supplerende kommunikasjon, på avdelingene. To pedagoger har tatt videreutdanning i veiledning og gjennomfører systematisk veiledning av personalet. En har tatt viderutdanning i pedagogisk ledelse.

 

Vedtekter

Barnehagens vedtekter.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

IST - kommunikasjon mellom barnehage og hjem

Aurskog-Høland kommune bruker IST som administrativt system for skole, SFO og barnehage. IST Home er en app som gir foreldre oversikt over sine barns hverdag - uavhengig om barna går i barnehage, skole og/eller SFO.

I appen melder bl.a foreldrene inn fravær på grunn av sykdom og annen fri. Der finner du også oversikt over timeplaner og samtykker/søknader, og for de som har elever på ungdomstrinnet finnes oversikter over karakterer.

Nedlasting av app og foreldrepålogging

IST Home lastes ned fra App Store eller Google Play: Brukerveiledning

Sist endret: 22.01.2024