PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøringer

Her finner du en oversikt over kunngjøringer fra kommunen.

 

Oktober

Forskrift om åpningstider for serveringssteder på høring

Som følger av kommunesammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskifter for åpningstider for serveringssteder. Formannskapet har utarbeidet et forslag for nye forskifter som nå sendes på høring. 

Formannskapet har i møte 12.10.2020 utarbeidet et forslag til forskift om åpningtider for serveringssteder.

De nye forskiftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskiftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endringer/tillegg: 

Utendørsservering må avsluttes senest klokken 23.00, men kommunen kan gi dispenasjon ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lengere tid. Ved vurdering skal det tas hensyn til støy og andre ulemper dette kan medføre for naboer og andre berørte. 

Eventuelle merknader til foreliggende forskrifter bes sendt kommunen innen 5.november 2020. 

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDigalog

Någjeldende forskifter

Forskift om salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk på høring

Som følge av kommuensammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskifter for salgs- og skjenketider. Formannskapet har utarbeidet et forsag til nye forskifter som sendes på høring. 

Formannskapet har i møte 12.12.2020 utarbeidet et forslag til nye forskifter om salgs- og skjenketider for alkoholholdning drikk i Aurskog-Høland kommune som sendes på høring. 

De nye forskriftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskiftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endringer/tillegg: 

Utendørsservering av alkoholholdning drikk må avsluttes senest kl 23.00, men kommunen kan gi dipensasjon etter alkoholpolitisk retningslinjer fastsatt av kommunestyret ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lender tid. 

Vi gjør opperksom på at foreliggende forslag til forskifter ikke har tatt med de særregler so gjelder under pågående koronapandemien må skjenkestedene forhold seg til de regler som er bestemt på lokalt og nasjonalt nivå. 

Eventuelle merknader til forliggende forskrifter sendes kommunen innen 5.november 2020

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDialog

Någjeldende forskrift

Veteranstrategi for Aurskog-Høland kommune

Vår veteranstrategi 2020-2024 ligger nå ute på høring. Høringsfristen er 13.november 2020. Kom med innspill!

Forslag til veteranstrategi Aurskog-Høland kommune 2020-2024 

Formannskapet vedtok i møte 12.oktober og legge Veteranstrategien 2020-2024 for Auskog-Høland kommune ut på høring.

Høringsfrist 13.november 2020.

Veteran 

Begrepet "veteran" favner både personer som deltok i hjemlige oprajoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonle oprasjoner, inkludert fredsbevarende og fredsopprettende oppdrag, fra krigen og frem til i dag.

Til veteraner regnes også de som har vært i utenlandsoppdrag for politi og Utenriksdepartementet. Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i mer enn 100 internasjonale oprasjoner på fire kontinenter på våre vegne siden 1947.

Godt over 100 av disse kommer fra Aurskog-Høland. Samfunnet har tidligere unnlatt å anerkjenne og ivareta dem som har gjort en innstats på vegne av najsonen.

Historik har det vært lite fokus på ivaretakelse av veteranene. Et eksempel er behandlingen av krigsseilerne etter krigen. De siste årene har det vært en holdningsendring til dette blant anner basert på stortingsmelding og handlingsplaner på området. 

Aurskog-Høland kommune har da på bakgrunn av dette laget en Veteranstrategi for perioden 2020-2024. 

Innspill på Veteranstrategien kan sendes postmottak@ahk.no 

eller til eDialog 

Opplæringsstøtte og kompensasjon av kommunale avgifter

Lag og foreninger i Aurskog-Høland kommune kan søke om opplæringsstøtte og kompensjon av kommunale avgifter. Søknadsfristene er 1.november. 

Opplæringsstøtte

Organisasjoner so oppfyller kriteriene under punkt 2.1 i Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål kan søke.

Formålet med oppplæringsstøtten er å medvirke til økt lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene kommer ikke inn under denne posten. Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og medlemmer som deltar på kurs/konferanser. Tilskudd kan gis med inntil 50% av reiseutgifter og deltakeravgifter. 

Sammeen med søknad vedlegges kursprogram, deltagerliste, kvittering for betalt kursavgift og kvittering for resieavgift. Kursene skal være gjennomført perioden mellom 1. novembr året før og 1. november i søknadsåret. 

Søknad sendes til postmottak@ahk.no 

Kompensasjon av kommunale avgifter

Aurskog-Høland kommune dekker inntil beløpet som er avsatt i den årlige budsjettbehandlingen, av den totale søknadssummen fra og foreninger. Ved høyere total søknadssum, får alle lag og foreninger en forholdsmessig lik avkorting. Det søkes på bakgrunn av faktiske kstnader og dokumentasjon må leveres med søknaden.

Søknad sendes til postmottak@ahk.no

September

Offentlig ettersyn av detaljregulering for bryggeanlegg ved Setten hyttepark

Formannskapet vedtok i møte den 24.08.2020, sak 81/20, å legge forslaget til detaljregulering for bryggeanlegg ved Setten hyttepark ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker.

Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside ahk.no. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 18. oktober.

Juli

Gladnyhet til lag og foreninger

På forrige kommunestyremøte bestemte politikerne at det skal settes av 500 000 kroner til kultur- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. Arrangementene må skje i løpet av sommeren og høsten 2020, og som følge av Covid-19.

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å sette av ekstra tilskudd til lag og foreninger, som følge av Covid-19:

Det settes av kr. 250 000 til kultur og kr. 250 000 til idrett til aktivitet / tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Tildelingen skjer i henhold til pkt. 3 i Regler for økonomisk støtte til Kultur- og fritidsformål, vedtatt av Fellesnemnda 23.09.20.

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til arrangement og prosjekter, som inneholder aktivitet/tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Søknaden sendes inn via det elektroniske skjemaet for arrangements- eller prosjektstøtte.

Send søknad

Søknad sendes minimum fire uker før gjennomføring.  

Tilskudd til merking og vedlikehold av turstier

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å avsette kr 50 000,- til merking og vedlikehold av stier. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.
Sak 51/20 finner du her. 

Det kan søkes om tilskudd til utgifter av kjøpte varer og tjenester for merking og vedlikehold av stier. Verdien av eventuelt dugnadsarbeid kan ikke inngå som en del av utgiftene. Det kan søkes på både planlagte og ferdigstilte stiprosjekt. Prosjektene må være påbegynt og ferdigstilt i 2020. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den avsatte rammen til formålet.

Stiprosjektene må følge gitte retningslinjer i Merkehåndboka. Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Merkede stier og turruter må meldes inn til Kartverket. Kommunen kan bistå med utlån av GPS. Merkehåndboka, eksempelavtaler med grunneiere og annen relevant informasjon om tilrettelegging av turruter, er tilgjengelig på nettstedet Merkehandboka.no.

Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

Beskrivelse av tiltaket
Enkelt kartutsnitt over området/stien
Kostnadsoverslag
Finansieringsplan
Plan for drift og vedlikehold
Avtale med grunneiere
Søknaden sendes som mail til postmottak@ahk.no og merkes «Stiprosjekt 2020».

Søknadsfrist er 1. september 2020.  

Juni

Offentlig ettersyn - detaljregulering Bakkeveien 10

Formannskapet vedtok i møte den 08.06.20, sak 74/20, å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget vil legge til rette for utbygging av fire nye tomannsboliger på eiendommen, i tillegg til den eksisterende eneboligen. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og på kommunens hjemmeside. Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 28. august.

Høring - Klagesak for skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp / Daltorp

Kartverkets vedtak om at stedsnavnet skal skrives Dolltorp er påklaget. Kartverket skal behandle klagen. Har du en mening om skrivemåten kan du uttale deg til klagesaken.

Kartverket fattet i april 2020 vedtak om skrivemåte for en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland. Vedtak om skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp / Daltorp (Hemnes) ble etter dette påklaget. Avgjørelsen om skrivemåten av stedsnavnet vil også påvirke skrivemåten av det avledede stedsnavnet Dolltorpfossen / Daltorpfossen.

Kartverket skal nå behandle den mottatte klagen, og har bedt kommunen gjennomføre en lokal høring, se brev fra Statens kartverk.

Høringsfrist for klagesak for skrivemåten av stedsnavnet Dolltorp/Daltorp er satt til 26.06.2020. Høringssvar sendes til kommunen via eDialog . Alternativt med e-post til postmottak@ahk.no eller post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. 

Vi ber om at innspillet merkes med «klagesak skrivemåte».

Mai 

Aurskog-Høland bibliotek, Bjørkelangen

Åpningstider fra uke 20:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 11-14
Torsdag: 12-18
Lørdag: Stengt
Meråpent bibliotek vil dessverre ikke være tilgjengelig per nå.

Store Langsjø vannverk - Spyling av ledningsnett

Spyling/rengjøring av vannledningsnettet vil skje til følgende tider: Uke 19-20, fra 4. - 15. mai: Finstadbru – Ekeberg – Myrvoll - Aurskog Spylingen vil foregå i tidsrommet fra kl 8.00 til 17.00. Dette kan medføre farge på vannet og noe varierende vanntrykk. Trykkvariasjoner og misfarget vann kan også forekomme i andre forsyningssoner enn den det spyles i. Det vil bli sendt ut servicevarsling. For mer informasjon og råd se kommunens hjemmesider.

Kunngjøring av kandidater til meddommerverv

Aurskog-Høland kommune ved Valgnemnda har innstilt 90 meddommere til Nedre Romerike tingrett, 20 meddommere til Eidsivating lagmannsrett, 7 meddommere til Oslo og Akershus jordskifterett og 8 skjønnsmedlemmer til domssognet.

Etter domstolloven skal listen over kandidater legges ut til offentlig ettersyn, og enhver som har noe å innvende mot forslaget bes melde dette til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen innen 20. mai 2020. E-post kan også benyttes: postmottak@ahk.no.

Listen over kandidater finner du her.

Endelig valg skal foretas av kommunestyret 17.06.20.

April

Offentlig ettersyn: Planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024

Forslag til planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 23.03.20. Planstrategiforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens servicekontor på rådhuset, og på kommunens hjemmesider.

Frist for å komme med uttalelser er satt til lørdag 30.05.20. Her kan du levere din uttalelse sikkert og enkelt digitalt. 

Kartverket har fattet vedtak om rett skrivemåte av en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland


Kartverket har med hjemmel i stedsnavnloven fastsatt rett skrivemåte for en rekke gårdsnavn, bruksnavn og andre stedsnavn. Kartverkets vedtak kan du se her:

Kartverkets vedtak kan påklages av dem som etter stedsnavnloven § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i stedsnavnforskriften.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Søk om midler fra kommunens lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har fått stalige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen åpner for å søke om tilskudd. Fysiske tiltak knytta til beskyttelse av husdyr, lokal praktisk forvaltning og annet er aktuelle. Søknadsfrist er 1. mai. Søknad sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrige næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv, i henhold til Regler for tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Det er også satt av en pott på kr 200.000,- til organisering mm til lisensjakt på ulv iht Klima- og miljødepartementets vedtak. Disse midlene har søknadsfrist 1. november. Mer om saken finner du her.

Mars

Offentlig ettersyn: Planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og 

Forslag til planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling 2021-2030 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet den 24.02.20. Planforslaget er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset og på kommunens hjemmesider.

Frist for å komme med uttalelser er utsatt til mandag 15.juni.

Bibliotekene, Aurskog-Høland 12. mars 2020

Torsdag 12. mars: Stengt, kun meråpent.

Februar

Utleggelse av eiendomskattelister 2020

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2020 i sin sak 38/19 legges eiendomskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 24. februar 2020. Skattelisten legges ut ved innbyggertorget på rådhuset Bjørkelangen, Bjørkelangen bibliotek og Rømskog bibliotek. I tillegg er den publisert på kommunens internettside www.ahk.no. Klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Aurskog-Høland kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusveien 3,1940 Bjørkelangen Tlf.: 63852500. Epost: eskatt@ahk.no

Velkommen til Stormøte Landbruk 2020

Torsdag 27.februar, klokken 18.00 – 21.00
Sted: Kommunestyresalen, Bjørkelangen  

Tilskuddsordninger tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer 
v/Anders Melleby Fremmerlid, Innovasjon Norge
Klimasmart landbruk og tiltak knyttet til planteproduksjon og husdyrhold 
v/Anna Katarina Berg, Norsk Landbruksrådgivning Øst
Grunneierstyrt tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge 
v/Bjørn Toverud, Norskog
Div. info fra kommunen, tilskuddordninger, skogbruksplaner m.m.  

Arrangementet er gratis og det blir servert kaffe, te og twist.

For mer detaljert program, se her.

Vil du være meddommer ved Eidsivating lagmannsrett?

Aurskog-Høland kommune søker etter personer som kan tenke seg å gjøre tjeneste som meddommer ved Eidsivating lagmannsrett, Akershus og Oslo jordskifterett og Romerike tingrett i perioden 1.1.21 – 31.12.24.   Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Kommunene er av domstoladministrasjonen oppfordret til å øke andelen yngre meddommere, og meddommere som har innvandrerbakgrunn. Det er krav om tilfredsstillende vandel, og at meddommerne kan bruke digitalt verktøy. Det er øvre aldersgrense på 70 år fra det tidspunkt perioden starter.

Interesserte bes melde seg til Aurskog-Høland kommune med en kort søknad innen 6. mars d.å.

Søknaden kan sendes via e-post: postmottak@ahk.no eller til Aurskog-Høland kommune, politisk sekretariat, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Kommunedirektøren

Vedtatt utbyggingsavtale - Smestadtoppen boligområde

Utbyggingsavtale for Smestadtoppen boligområde ble godkjent av Planutvalget den 03.02.20 i sak 5/20. Avtalen er inngått mellom Smestadtoppen Bolig og Utleie AS og Aurskog-Høland-kommune. Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplanen Smestadtoppen. Reguleringsplanen legger opp til boligutvikling i et ca. 4 daa stort område om lag 1 km vest for Løken sentrum, inntil fv. 169 Hølandsveien. Smestadtoppen Bolig og Utleie AS skal gjennom utbyggingsavtalen stå for opparbeidelse av teknisk infrastruktur og felles lekeareal innenfor planområdet. Teknisk infrastruktur skal opparbeides i henhold til kommunale normer. Avtalen kunngjøres i tråd med bestemmelser i plan og bygningsloven §17 - 4. 

Hovedopptak til barnehager i Aurskog-Høland kommune 2020

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak til kommunale og private barnehager er 1. mars 2020.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2020/2021, med oppstart fra august 2020.

Alle som har søkt i 2019 og som ikke har fått plass i barnehage eller takket nei til plass, må søke på nytt. Dette gjelder også de som ønsker å endre oppholdstid eller ønsker plass i annen barnehage.

Dokumentasjon om spesielle forhold det skal tas hensyn til ved opptak, må være kommunen i hende innen fristen for hovedopptak. Dokumentasjon sendes pr. post.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider. Her finnes også ytterligere informasjon om opptaket. Foreldre kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

 

Januar

Høring - Pågående navnesaker reist av Kartverket

Kartverket har nylig iverksatt formell navnesak for å fastsette korrekt skrivemåte for en rekke gårder, gårdsbruk og naturnavn i Aurskog-Høland kommune.

Kommunen er bedt om å gjennomføre en lokal høring av de aktuelle navnesaker. Eventuelle høringsuttalelser sendes kommunen, som står for samordning og oversendelse av mottatte merknader tilbake til Kartverket som vil fatte avgjørende vedtak.

Eventuelle merknader til Kartverkets pågående navnesaker rettes til Aurskog-Høland på e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN, innen 28. februar 2020.

Brev fra Kartverket:

Oppstart av navnesak 2019.PDF

Navneliste 2019.PDF

 

 

 

Sist endret: 22.10.2020